PROTOKOLL Nr 1-2019 Sida 1 (5) Sammanträdesdatum 2019-02-11 Org nr 802401-9369

www.estunabygdegard.se

Sammanträde med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening

Närvarande ordinarie Bengt Ericsson, ordf

Mats-Åke Eriksson

Anne Thrap-Olsen

Karl-Ove Öhman

ersättare Britt Larsson

Margit Mattson

Åke Nordberg § 1 - 10

Ulrika Sandqvist

Mats Sigvardsson

övriga Rune Larsson, Husgruppen

Margareta Nyström, Innegruppen

Förhinder ordinarie Sara Edberg

Pamela Nyström

Britt-Marie Åhman

ersättare Eva Fornstedt Staflin

Per Zethelius

Delges Styrelsen jämte ersättare och adjungerade samt övriga intresserade via före-ningens hemsida

Tid 2019-02-11 kl 18.30 – 20.30

Plats Estuna Bygdegård

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare

Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

§ 3 Justering

Ulrika Sandqvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

PROTOKOLL Nr 1-2019 Sida 2 (5) Sammanträdesdatum 2019-02-11 Org nr 802401-9369

www.estunabygdegard.se

§ 5 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 3-2018 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Noterades att bycaféet haft ett 30-tal besökare per tillfälle under året samt att trivselaktiviteten den 9 november för medlemmar, som på olika sätt bidragit under året, samlade ca 25 deltagare.

§ 6 Ekonomi

a) Bankkonto

Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2019-02-11 till 190 512 kr.

b) Erhållna bidrag

Inga nya bidrag har erhållits sedan förra styrelsesammanträdet.

c) Ansökan Roslagens Sparbanks stiftelser

En ansökan på 10 000 kr att användas för underhållning vid bycaféet har lämnats in.

d)

Ansökan om kommunalt bidrag för 2019

Föreningen hoppas erhålla 15-20 000 kr slutet februari för driftkostnader. Bland annat behöver utomhusbelysningen utökas och moderniseras. Diskuteras vidare vid senare tillfälle.

e) Vattenfelsbrytare

Installerad vattenfelsbrytare styrs via "smartphone/app" och är därför tills vidare urkopplad.

f) Brandsläckare

Från Riksförbundet har föreningen erhållit två pulverbrandsläckare, vilka kommer att monteras i köket respektive entrén, där den gamla kasseras.

§ 7 Uthyrningsläget / Medlemmar

a) Uthyrningsläget

Några uthyrningstillfällen redan noterade för 2019. Förfrågan erhållet från en grupp på ca 70 ungdomar, vilken styrelsen beslutade avböja.

b) Medlemmar

Medlemsantalet är oförändrat år från år, ca 160 medlemmar.

§ 8 Arbetsgrupper

a) Husgruppen

En björk vid parkeringen bör fällas av säkerhetsskäl och en ek som blåst omkull och måste tas om hand. PROTOKOLL Nr 1-2019 Sida 3 (5) Sammanträdesdatum 2019-02-11 Org nr 802401-9369

www.estunabygdegard.se

b) Innegruppen

Projektorn har inte fungerat som den skall och visade sig detta bero på att den medföljande kabeln var för klen. Har utan kostnad bytts ut av Lind-grens Radio.

c) Elräkning

Elräkningen för december var ovanligt hög och vi försöker minska elför-brukningen genom lägre värmeuttag från radiatorer och eventuellt kontinu-erlig drift av luftvärmepumpen. En bidragande orsak är också att priset för el har höjts.

d) Fiberkostnad

Kostnaden per månad är 325 kr och debiteras av Telia

e) Fast telefon

Beslutades säga upp abonnemanget och sälja telefonen till Mats Sigvardsson för 500 kr.

f) Loppis 2019

Beslutades genomföra loppis söndagen den 14 juli kl 10-15

g) Gåvor och inköp

Gåva från Marianne Hörnqvist, Svanberga : tavla/foto på Estuna kyrka

Gåva från Bengt Rinaldo i form av två tavlor av Sten Rinaldo

Inköp av tre tavlor av Bertil Mattson samt tre träfigurer av Sigurd Husman för totalt 4 000 kr

§ 9 Program 2019

a) Bycaféer

10 tillfällen under våren med start den 12 mars. Margaretha Nyström planerar och bokar som vanligt underhållning.

b) Valborg 2019

Thomas Sving med kör engagerad. Ordföranden kontaktar Anette Gustafsson, Billinge, med en förfrågan om hon kan hålla vårtalet. För övrigt samma program som tidigare med chokladhjul, kaffeservering (priset höjs från 20 kr till 25 kr för kaffe och kakor), brasa etc. Förra året hade vi ca 450 besökare.

c) 30-årsjubileum

Enligt önskemål från Per Zethelius ändras datum från 7 juni till söndag 16 juni. Per Zethelius utarbetar ett sång- och underhållningsprogram och startar övningar med kören den 27 februari kl 19 och därefter en gång varje udda vecka fram till jubileet. Intresserade medlemmar är välkomna att delta i kören. PROTOKOLL Nr 1-2019 Sida 4 (5) Sammanträdesdatum 2019-02-11 Org nr 802401-9369

www.estunabygdegard.se

§ 10 Hörselslinga

Vi har erhållit en offert från Lindgrens Radio på 9 000 kr för installation av hörselslinga. Då reglerna för att erhålla bidrag från Boverket bedöms som allt-för omständliga beslutades att föreningen finansierar hela installationen.

§ 11 Årsmöte 2019

a) Program

./1 Vid årsmötet söndagen den 17 mars kl 16 serveras enkel förtäring mot betalning varefter årsmötet börjar enligt presenterat förslag till föredrag-ningslista.

b) Valberedning

./2 Anne Thrap-Olsen har avböjt omval som ordinarie ledamot och föreslås ersättas av Ulrika Sandqvist att väljas på 2 år. Anne deltar fortsättningsvis i sin sekreterarroll som adjungerad.

c) Lokalhyra 2019

./3 Lokalhyran föreslås vara oförändrad från 2018.

d) Årsavgift

Årsavgiften föreslås höjas från 150 kr till 200 kr per medlem från och med 2020.

e) Årsberättelse 2018

Ordföranden kommer att till styrelsen skicka ut ett förslag till årsberättelse i god tid innan årsmötet.

./4 f)

Budget 2019

Ordföranden presenterade ett förslag till budget för 2019, vilken godkän-des efter smärre justeringar.

§ 12 Estunaboken

Insamlingen av bilder fortsätter och ytterligare möte med arbetsgruppen är planerad. Författare till textavsnitten efterlyses.

Beställningar av boken och betalning sker innan tryckning för att säkerställa finansieringen.

§ 13 Övriga frågor

Utskick av Estunabladet, inbetalningskort samt årsmöteshandlingar sker i vanlig ordning ca två veckor innan årsmötet. Postnord debiterar ett högre porto än Bring, men bedöms vara ett mer pålitligt alternativ vad gäller utdelning. PROTOKOLL Nr 1-2019 Sida 5 (5) Sammanträdesdatum 2019-02-11 Org nr 802401-9369

www.estunabygdegard.se

§ 14 Nästa sammanträde

Datum meddelas efter årsmötet.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet

Norra Nånö den 21 februari 2019

Anne Thrap-Olsen

Justeras

Bengt Ericsson Ulrika Sandqvist

                ------------------------------------------------                          

 

Sammanträde med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening i Estuna Bygdegård den 30 jan kl 18.30

 

Närvarande   ordinarie       Anna-Karin Alfredsson

                                           Bengt Ericsson, ordf

                                           Mats-Åke Eriksson

                                           Anne Thrap-Olsen, sekr

                                           Karl-Ove Öhman

 

                      ersättare        Britt Larsson

                                           Margit Mattsson

                                           Åke Nordberg

                                           Mats Sigvardsson

                                           Per Zethelius

 

Förhinder      ordinarie       Sara Edberg

                                           Pamela Nyström

                                           Ulrika Sandqvist

                                           Britt-Marie Åhman

 

                      ersättare        Hans Ericsson

                                           Eva Fornstedt Staflin

 

Förh              övriga           Rune Larsson, Husgruppen

                                           Margareta Nyström, Bycaféet

 

 

 

Delges                                Styrelsen jämte ersättare och adjungerade

                                           Rune Larsson, Husgruppen

                                           Margareta Nyström, Innegruppen

                                           samt övriga intresserade via föreningens hemsida

 

Tid                                     2017-09-20 kl 19.30 – 20.50

 

Plats                                   Enbäcksvägen 10 A, Norrtälje

 

 

                                           § 1                  Sammanträdet öppnas

 

                                           Efter trevlig samvaro ackompanjerad av synnerligen välsmakande förtäring förberedd av Margit Mattsson öppnade ordföranden sammanträdet.

 

                                           § 2                  Val av sekreterare

 

                                           Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

 

                                           § 3                  Justering

 

                                           Anna-Karin Alfredsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

                                           § 4                  Dagordning

 

                                           Utsänd dagordning godkändes.

 

                                           § 5                  Föregående protokoll

 

                                           Styrelseprotokoll 3-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

                                           § 6                  Ekonomi

 

                                           a)    Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2017-09-20 till 185 860,77 kr

 

                                           b)    Ansökan om kommunalt föreningsbidrag inlämnad.

 

                                           c)    Ansökan om programbidrag till kulturhelgen inlämnad till kommunen.

 

                                           d)    Ansökan om bidrag till underhållning i samband med bycaféerna inlämnad till Sparbanken.

 

                                           § 7                  Uthyrningsläget

 

                                           Uthyrningsläget något sämre än vid samma tid förra året. Det finns några förfrågningar som förhoppningsvis leder till ytterligare några uthyrningar.

 

                                           § 8                  Arbetsgrupper

 

                                           a)    Husgruppen

 

                                                  Målning utomhus

                                                  Utförd målning av väggar och foder godkänd, varför erhållen faktura kommer att betalas. Även fönsterkarmar och dörrar är i behov av målning men beslut om vem som skall utföra arbetet skjuts upp till nästa år.

 

                                                  Fiber

                                                  Norrtälje Energi kommer att debitera 23 000 kr för grävning fram till tomtgräns, nödvändig utrustning i huset samt uppkoppling på fibernätet. Lasse Andersson kommer inom kort att gräva ner kabeln från tomtgräns fram till huset.

 

                                                  Värdering / försäljning av tavlor

                                                  Tavlan målad av Erik Jerken-är fortfarande osåld, men ansträngningarna fortsätter.

 

                                           b)    Innegruppen

 

                                                  Inga frågor förelåg.

 


 

                                           § 9                  Investeringar

 

                                           a)                    Skylt vid 76:an

                                                                 Skylten är rengjord av Britt Larsson och Karl-Ove Öhman.

 

                                           § 10                Program 2017

 

                                           a)    Kulturhelg

                                                  Årets kulturhelg är planerad till den 11 och 12 november och förberedelserna löper enligt plan.

 

                                           b)    Michael Blum

                                                  Erbjuder underhållning med musik från KnäppUpp-revyer mot ett arvode på 2 000 kr.. Bengt Ericsson kontaktar Michael Blum för att undersöka möjligheterna under kommande höst/vinter. Entréavgift föreslås till 100 kr för att finansiera arvodet.

 

                                           c)    Bygdebok om Estuna

                                                  Bengt Ericsson deltog i informationsmötet på biblioteket den 14 septem-ber. Föreningen har mottagit resp fått låna många foton så det finns ett bra underlag att gå vidare med. En arbetsgrupp bildas snarast.

 

                                           § 11                Program 2018

 

                                           a)    Valborgsmässoafton

                                                  Tomas Sving tillfrågas om att spela även nästa år och en lämplig talare bör engageras.

 

                                           b)    Loppis

                                                  Eventuellt beslut om loppis även nästa år skjuts på framtiden.

 

                                           § 12                Höstfest för styrelsen m fl

 

                                           Beslutades boka bord på Kapellet antingen 29 eller 30 september, då man anordnar Oktoberfest i tysk stil. Margit Mattsson inventerar intresset och medföljande erbjuds deltagande  mot full betalning. För övriga deltagare betalar föreningen 300 kr per person.

 

                                           § 13                Övriga frågor

 

                                           a)    Bygdegårdens piano är i stort behov av stämning och allmän översyn. Beslutades att Per Zethelius kontaktar och bokar lämplig pianostämmare.

 

                                           b)    Service av värmepump bör göras inom tre år efter installation för att garantin skall fortsätta gälla. Anna‑Karin Alfredsson undersöker när den installerades och bokar vid behov servicebesök.

 

                                           c)    Åke Nordberg bjöd in alla intresserade till vernissage den 29 och 30 september på Galleri Gillet.

 


 

                                           § 14                Nästa ordinarie sammanträde

 

                                           Ordföranden framförde sitt och övriga styrelsens tack samt applåder till Margit Mattsson för kvällens arrangemang.

 

                                           Nästa sammanträde kommer att avhållas någon gång före nästa årsmöte och datum för detta meddelas senare.

 

                                           § 15                Avslutning

 

                                           Ordföranden avslutade sammanträdet

 

 

                                           Norra Nånö den 6 oktober 2017

 

 

                                           Anne Thrap-Olsen

 

                                           Justeras

                                           Bengt Ericsson                                         Anna-Karin Alfredsson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

Sammanträde den 13 sept 2016 med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening

 

Närvarande   ordinarie       Sara Edberg

                                           Bengt Ericsson, ordf

                                           Mats-Åke Eriksson

                                           Karl-Ove Öhman

 

                      ersättare       Anna-Karin Alfredsson

                                           Britt Larsson

                                           Margit Mattson

                                           Åke Nordberg

                                           Mats Sigvardsson

 

                      adjungerade Ulrika Sandqvist

                                           Anne Thrap-Olsen, sekr

 

                      övriga           Rune Larsson, Husgruppen

 

Förhinder      ordinarie       Pamela Nyström

                                           Eva Fornstedt Staflin

                                           Britt-Marie Åhman

 

                      ersättare       Hans Ericsson

                                           Per Zethelius

 

Delges                                Styrelsen jämte ersättare och adjungerade

                                           Rune Larsson, Husgruppen

                                           Margareta Nyström, Innegruppen

                                           samt övriga intresserade via föreningens hemsida

 

Tid                                     2016-09-13 kl 18.30 – 21.30

 

Plats                                   Enbäcksvägen 10 A, Norrtälje

 

 

                                           § 1                  Sammanträdet öppnas

 

                                           Ordföranden öppnade sammanträdet.

 

                                           § 2                  Val av sekreterare

 

                                           Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

 

                                           § 3                  Justering

 

                                           Anna-Karin Alfredsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 


                                           § 4                  Dagordning

 

                                           Utsänd dagordning godkändes.

 

                                           § 5                  Föregående protokoll

 

                                           Styrelseprotokoll 2-2016 gicks igenom och lämnades utan kommentar.

 

                                           § 6                  Ekonomi

 

                                           a)    Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2016-09-13 till xxx.

 

                                           b)    Loppisaktiviteten den 16 juli lämnade ett överskott på ca 8 000 kr.

 

                                           c)    I skrivelse från Roslagens Sparbank har föreningen informe­rats om ett legat till föreningen på xx kr i testamente efter Nea och Gösta Halvarsson.

 

                                           d)    Beslutades att ansöka om ett föreningsbidrag från Norrtälje kommun på 25 000 kr. Bengt Ericsson skickar in ansökan senast 15 september.

 

                                           § 7                  Uthyrningsläget

 

                                           a)    Efterfrågan på bygdegårdens lokaler är för närvarande något mindre än normalt.

 

                                           b)    Bycaféet hade idag öppet första gången av tio denna höst och ger ett årligt överskott på ca 10 000 kr. Annonseras på hemsidan och i Norr­telje Tid­ning.

 

                                           § 8                  Arbetsgrupper

 

                                           a)    Husgruppen

                                                  Uppdrogs åt Mats-Åke Eriksson att ta in anbud på rödmålning av bygde­gårdens fasad. Föreningen avser att i egen regi ombesörja vitmålning av övriga snickerier utomhus såsom fönsterfoder m m.

 

                                           b)    Innegruppen

                                                  Två radiatorer i entrén, vilka saknar termostater, ersätts med nya och kopp­las lika de i köket för bättre varmhållning. Ombesörjs av Karl‑Ove Öhman

 

                                                  Röjning av buskar och träd på tomten utförs under hösen av Mats‑Åke Eriksson, Rune Larsson och Karl‑Ove Öhman.

 

                                           § 9                  Gudstjänst

 

                                           I det fall kyrkan inkommer med ny förfrågan att hyra bygdegården för gudstjänst­firande, beslutades att föreningen även fortsatt ställer sig positiv.

 


                                           § 10                Loppis

 

                                           Loppisaktiviteten den 16 juli sammanföll med American Car Show i Norrtälje, men blev trots detta ett lyckat arrangemang. Styrelsen ställde sig positiv till en liknande aktivitet även 2017 förutsatt det finns tillräckligt med objekt till för­säljning.

 

                                           § 11                Konsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls kammarkör

 

                                           Arrangemanget den 21 augusti lämnade ett överskott på ca xx kr. Norrtälje kommun bidrog med xx kr.

 

                                           § 12                Vattenlås

 

                                           Tyvärr har leverans av vattenlås ännu inte skett, varför frågan tas upp vid nästa sammanträde.

 

                                           § 13                Investeringar

 

                                           a)    Skärmar till konstutställningar

                                                  Två vikskärmar med vardera tre skivor, alltså i allt tolv ytor, införskaffas i tid att användas under kulturhelgen i november. Ett materialprov visades.

 

                                           b)    Föreningsskylt

                                                  Bengt Ericsson skänker två skivor i lärkträ till föreningen. Den längre förses med texten ”Estuna Bygdegård” och den kortare med texten ”7 juni 1989”. Styrelsen enades om att texten fräses och utsåg Mats Sigvardsson och Karl‑Ove Öhman att ombesörja färdigställande varefter skylten placeras vid grindhålet utanför bygdegården.

 

                                           § 14                Program 2016 och 2017

 

                                           a)    Kulturhelg 12-13 november

                                                  Den planerade utställningen i bygdegården med verk av Åke Nordberg, Alf Olsson och Ingeger Möller hålls öppen kl 12 – 15 båda dagarna. Bengt Ericsson kontaktar konstnärerna och hämtning av konstverken sker veckan innan utställningen. Gratis inträde, men försäljning av fika och lotteri. Eventuellt blir det även musikunderhållning.

 

                                           b)    Filmkväll

                                                  Esse Jansson, tidigare kulturredaktör vid Norrtälje Tidning, har tidigare skänkt föreningen en gammal film kallad ”Grå vardag”, som visats i bygdegården. Nu har föreningen fått ännu en film på 60 min från början av 50-talet kallad ”Nu blommar jorden”. Filmen överförs till usb-minne och förutsatt att den håller tillräckligt hög kvalitet anordnas en filmkväll med entréavgift i november då även Esse Jansson lovat medverka.

 

 

                                           c)    Bussresa

                                           I första hand med tanke på nyinflyttade i området, men även för andra intres­serade, planeras en bussresa någon söndag i maj 2017. Start i bygde­gården med fika och avslut med lunch på Svanberga Gästis och ett par tre stopp däremellan. Anmälan och betalning för deltagande. Mats‑Åke Eriksson undersöker kostnad för busshyra med chaufför.

 

                                    d)    Årsmöte 2017

                                           Beslutades att årsmötet äger rum den 12 mars kl 17 i bygdegården med avslutande middag. Föranmälan för deltagande.

 

                                    e)    Valborg 2017

                                           Valborgsmässoafton infaller nästa år på en söndag och SaraEdberg från Kullstateatern är engagerad som talare. Norrtälje Manskör tillfrågas om de har möjlighet att medverka. I år hade föreningens valborgsmässofirande ca 400 besökare.

 

                                           § 15                Bygdebok om Estuna

 

                                           Diskussionen kring boken fortsatte och är styrelsen fortsatt överens om att det ligger i föreningens intresse och även kan ses som en av dess uppgifter att producera en minnesbok. Uppdrogs åt alla att leta fram gamla kort som kan vara av intresse i sammanhanget.

 

                                           § 16                Legat på 100 000 kr

 

                                           Diskuterades om Nea och Gösta Halvarssons (tidigare Norr-Nånöbor och medlem­mar i föreningen) donation till föreningen skulle uppmärksammas på något sätt. Inget beslut i frågan fattades. Se även § 6c.

 

                                           § 17                Övriga frågor

 

                                           a)    Snöröjning

                                                  Snöslungan fungerar och snöröjningen inför vintern är under kontroll.

 

                                           § 18                Nästa sammanträde

 

                                           Beslutades att nästa sammanträde äger rum någon gång i januari 2017. Ordföran­den återkommer med datum och kallar i god tid.

 


                                           § 19                Avslutning

 

                                           Ordföranden avslutade sammanträdet och framförde samtidigt styrelsens tack till Margit Mattson, som innan sammanträdet undfägnat de närvarande en mycket både god och vällagad måltid.

 

 

                                           Norra Nånö den 21 september 2016

 

 

                                           Anne Thrap-Olsen

 

 

                                           Justeras

 

 

                                           Bengt Ericsson                                          Anna-Karin Alfredsson

 

Protokollet är justerat

 

----------------

Sammanträde med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening - 27 april 2016

Närvarande    ordinarie    Bengt Ericsson, ordf
        Mats-Åke Eriksson
        Pamela Nyström
        Karl-Ove Öhman

    ersättare    Anna-Karin Alfredsson
        Britt Larsson
        Margit Mattson
        Åke Nordberg
        Mats Sigvardsson

    adjungerade    Ulrika Sandqvist
        Anne Thrap-Olsen, sekr

    övriga    Rune Larsson, Husgruppen
        Margareta Nyström, Innegruppen

    inbjuden    Sten Planebo, Bygdegårdarnas Riksförbund, § 1- 18

Förhinder    ordinarie    Sara Edberg
        Eva Fornstedt Staflin
        Britt-Marie Åhman

    ersättare    Hans Ericsson
        Per Zethelius

Delges        Styrelsen jämte ersättare
        Rune Larsson
        Margareta Nyström
        samt övriga intresserade via föreningens hemsida

Tid        2016-04-27 kl 18.30 – 20.30

Plats        Estuna Bygdegård


        § 1    Sammanträdet öppnas

        Ordföranden öppnade sammanträdet.

        § 2    Val av sekreterare

        Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

        § 3    Justering

        Anna-Karin Alfredsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 
        § 4    Dagordning

        Anmäldes Nyckellista att tas upp under punkten Övriga frågor varefter utsänd dagordning godkändes.

        § 5    Föregående protokoll

        Styrelseprotokoll 3-2015 samt protokoll från årsmötet 6 mars 2016 gicks igenom. Noterades att föreningen sedan årsmötet saknar valberedning. Proto-kollen lämnades utan övrig kommentar.

        § 6    Ekonomi

    ./1    a)    Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2016-04-27 till 72 332 kr.

        b)    Från Roslagens Sparbank kommer föreningen att erhålla ett bidrag på 6 000 kr som delvis kommer att utnyttjas för föreningens konstutställ-ningar.

        c)    Från Norrtälje kommun har för 2016 erhållits 15 000 kr.

        d)    Flemingsbergs vägförening har debiterat vägavgift för 2016 på 2 000 kr.

        § 7        Uthyrningsläget

        a)    Norrtälje manskör har vid ett tiotal tillfällen använt bygdegårdens samling-lokal för sina sångövningar. Detta arrangemang upp¬hör under maj och som tack för lånet av lokalen kommer kören att fram¬träda  vid föreningens Valborgsmässofirande.

        b)    Enligt beslut av årsmötet har lokalhyran höjts något, främst för icke medlem¬mar. Aktuella priser finns på föreningens hemsida.

        § 8        Arbetsgrupper

        a)    Husgruppen
            Trädäck och trappa kommer att behandlas med träolja
            Besiktning av fastigheten utvändigt och invändigt inför upprättande av underhållsplan beslutades att genomföras den 13 maj kl 10 av Mats Åke Eriksson och Mats Sigvardsson. Övriga intresserade medlem¬mar välkomna att delta.

        b)    Innegruppen
            Läckage från diskmaskin åtgärdat
            Diskmaskin i behov av grundlig rengöring, vilket kommer att ombesörjas
            Varmvattenberedaren fungerar utan anmärkning

 
        § 9        Städdag

        Gemensam städdag beslutades till fredagen den 13 maj i direkt anslutning till den fastighetsbesiktning som genomförs samma dag.

        § 10        Fastighetsbesiktning

        Beslutad i enlighet med § 8a

        § 11        Vattenlås

        Sten Planebo informerade om fördelarna med att installera vattenlås för att för-hindra vattenläckage och därmed kännbara kostnader.Beslutades att investera i ett vattenlås till en kostnad av 1 750 kr netto efter statligt bidrag. Kostnad för installation tillkommer. Från 2017 erhåller föreningen i och med denna åtgärd 5 % rabatt på försäkringspremien. Beställning av vattenlås ombesörjs av Sten Planebo och Bengt Ericsson beställer installationsarbetet.

        § 12        Investeringar

        Nytt batteri till gräsklipparen har införskaffats.

        Noterades att ljudslingan för hörapparater inte längre fungerar. Eventuell åtgärd beslutas vid senare tillfälle.

        § 13        Program 2016

        a)    30 april - Valborg
            Det planerade programmet för Valborgsfirandet gicks igenom och befanns samtliga programpunkter vara väl förberedda inkl annonsering i NT.

        b)    5 maj – Gudstjänst med vårkonsert i Estuna kyrka
            Annonseras i NT och kollekten kommer att tillfalla föreningen.

        c)    16 juli – Loppis
            Det finns gott om prylar och möbler till försäljning

        d)    Bycafé
            Vårens tionde och sista bycafe blir den 17 maj och fortsätter därefter ytter-ligare tio gånger till hösten med start den 13 september.

            Hittills i år har verksamheten givit ett överskott på ca 4 500 kr inklusive lotterier och underhållning.

        e)    12-13 november – Kulturhelg
            Bengt Ericsson ansvarar för genomförandet och avsikten är att ordna en konstutställning med alster av tre eller fyra konstnärer med lokal förank-ring.
 
    ./2        För detta ändamål kommer två utställningsskärmar à 2 000 kr att inför-skaffas och bekostas av medel erhållna från Roslagens Sparbank. Inköp ombesörjs av Bengt Ericsson i samråd med Åke Nordberg och Mats Åke Eriksson.

        § 14        Bygdebok om Estuna

    ./3    Mötet diskuterade förutsättningarna för att i egen regi kunna producera en bygde¬bok; en aktivitet som väl skulle sammanfalla med vad som kan förväntas av en bygdegårdsförening. Som nästa steg beslutades att till ett kommande sammanträde bjuda in en representant från en bygdegårdsförening som genom-fört ett sådant projekt.

        § 15        Festmiddag på Piren

        Den middag som styrelsen den 27 februari avnjöt tillsammans med respektive samt inbjudna gäster blev mycket uppskattad. Eventuell ny aktivitet tas upp till diskussion vid kommande sammanträde.

        § 16        Övriga frågor

        a)    Nyckellista
            Samtliga styrelseledamöter och ersättare uppmanades att inför nästa samman¬träde inventera vilka nycklar man har för uppdatering av nyckel-listan.

        b)    Estunastadion
            Åke Nordberg informerade om att man på Norrtälje Konsthall kan se en kort film om Estunastadion från 1933.

        § 17        Nästa sammanträde

        Tisdag 23 augusti kl 18.30 hos Margit Mattsson, Enbäcksvägen 10A, Norrtälje.

        § 18        Avslutning

        Ordföranden avslutade sammanträdet.


        Norra Nånö den 15 juni 2016


        Anne Thrap-Olsen


        Justeras


        Bengt Ericsson        Anna-Karin Alfredsson


 

Protokoll fört vid årsmöte Estuna bygdegårdsförening 6 mars 2016.  (ej justerat - inlagt här den 14 april 2016)

Närvarande: 15 medlemmar. Plats Estuna Bygdegård.

1. Årsmötet öppnas av ordförande Bengt Ericsson som utlyste en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande. Mötet väljer Bengt Ericsson att leda årsmötet.

b) anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet, Christina Ericsson

c) två protokolljusterare Gun Andersson och Lasse Andersson

d) pressreferent Dick Carlson

3. Fastställande av föredragningslista ok

4. Fastställande av röstlängd ok

5. Godkännande av kallelse, ok

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna. räkenskapsåret. Hänvisar i huvudsak till Medlemsblad 2016, Min bygd och räkenskapspärmen.

7. Revisorernas berättelse upplästes och godkänns.

8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av resultatet. Godkänns.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer. Inga ersättningar skall utgå.

11. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa. Oförändrat dvs 7+7 samt rätt för ordförande att adjungera personer.

12. Val av ordförande. Till ordförande på ett år väljs Bengt Ericsson.

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare. Valberedningens förslag fastställs – d v s ingen ändring.

14. Val av råd/kommittéer a) Hus utvändigt, b) Tomt och trädgård

c) huset inne, d) ungdomsansvar, e) programrådsansvarig/råd. Beslut: Inga förändringar. Vi fortsätter som tidigare år.

15. Rätt att teckna föreningens firma, not X) nedan. Beslut: ordförande och kassör var för sig. Detta omfattar även ekonomiska transaktioner via Internetbank, Roslagens Sparbank. Bengt Ericsson ordf. 19381204-1212 och Britt-Marie Åhman kassör 19461127-1240 var för sig. X) Vid tecknande av avtal gäller två i förening, d v s ordförande jämte en ledamot.

16. Val av revisorer jämte ersättare; Förslag; Titti Eriksson Brundin och Mats Olof Gustavsson. Ersättare Ivan Mattsson. Beslut: enligt förslag.

17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma (2 ombud/förening) valdes Britt-Marie Åhman och Kerstin Durefors.

19. Verksamhetsplan för 2016 (hänvisar bl a till medlemsblad 1/2016). Godkänns.

20. Avgifter o stadgar a) regler och belopp för medlemsavgift – Beslut oförändat 150 kr.

b) ev. stadgerevision. Beslut Ingen revidering. c) hyror Bygdegården. Följande justering mot gällande taxa; 1) Bröllop och fester dag 1 höjning med 100 kr 2) dag 1+2 höjning med 200 kr 3) dag 1+2+3 för medl höjning med 200 samt icke medlem, höjning med 300 kr. Beslut enl förslag.

21. Budget 2016 finns i räkenskapspärmen vid mötet och separat handling Förslaget godkänns.

22. Information a) prenumeration på tidningen Bygdegården. Beslut: att inte prenumerera på tidningen b) övrigt. Inget framfördes.

23. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar. Inga motioner.

24. Val av valberedning inför årsmötet 2017. Förslag omval. Uppdras till styrelsen att hålla i arbetet.

25. Rapporter

a) programråd och kommittéer. Kort redovisning. b) övrigt. Inget framfördes.

26. Vid årsmötet väckta frågor. 1) Dick Carlson informerade om behov att se över skaderisk för vattenskador och informerade att Bygdegårdsrörelsen ger råd om s k Vattenlås. Beslut: att styrelsen tittar på frågan. 2) Bengt Ericsson väckte frågan om att försöka oss på att ge ut en bok om Estunabygden. Beslut: att förslaget överlämnas till styrelsen.

27. Avtackning av avgående ledamöter. Åtgärd: Inga ledamöter har avsagt sig uppdrag.

28. Årsmötet avslutas, varvid ordförande tackar de närvarande. Ett särskilt tack till alla som ordnat med alla tiders kaffebord, Margit, Britt m fl. Prinsesstårtan bakad av Anna Karin Alfredsson. - - - - Direkt efter årsmötet visades diabilder från alla år med Bygdegårdsföreningen tillsammans med ett antal andra intressant bilder från Människor vi mött.

Estuna den 6 mars 2016.

Christina Ericsson, sekreterare Gun Andersson, justerare

Lars Andersson, justerare Bengt Ericsson, ordförande

--------------------------

Inlagt här på hemsidan den 14 febr 2015. OBS! ej justerat.

Styrelsemöte 1/2015 Estuna Bygdegårdsförening. Dag: 27 jan 2015. Plats hos Anna-Karin Alfredsson.

LEDAMÖTER (N= närvarande, F=frånvarande)
Bengt Ericsson, N
Margit Mattson N
Rune Larsson N
Britt-Marie Åhman, F
Mats Sigvardsson F
Margareta Nyström F
Mats-Åke Eriksson N
Hans Ericsson F
Sara Edberg F
Per Zethelius F
Karl-Ove Öhman N
Åke Nordberg F
Pamela Nyström N
Britt Larsson N
Eva Fornstedt Staflin F
Anna-Karin Alfredsson N

Mötet börjar med fika och gott kaffebröd, två härliga tårtor. Tack Anna-Karin.
PUNKTER.
1. Mötet öppnas.
2. Val av sekreterare samt person att justera dagens protokoll BESLUT: Anna-Karin skriver noteringar, Bengt E skriver rent, Mats-Åke justerar
3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 14 BESLUT: Dagordningen godkänns.
4. Genomgång av föreg. protokoll; (finns vid mötet i några ex. Även på hemsidan)
BESLUT: Godkänns
5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E BESLUT: Godkänna info. På banken finns xxxx kr. 5.1 Ansökan om kommunalt bidrag ska göras före 1 april. BESLUT: Det blir troligen informationsmöte på kommunen. Till mötet utsågs Anna-Karin Alfredsson och Pamela Nyström med Sara Edberg som ersättare/reserv. Datum får vi besked om senare.
6. Uthyrningsläget/Bengt E/EO INFO: Uthyrningsläget är svagare än tidigare år. Bengt lägger ut Estuna Bygdegård på Facebook.
7. Några punkter 7.1 Snöplogning och sandning i vinter BESLUT: OK. Vid större snöfall anlitas traktor. 7.2 Besiktning av hus och tomt. Där vi skriver protokoll vad jag behöver göras. BESLUT/INFO: Beslut att göra en större genomgång av hus och tomt i vår. Lämpligt att följa Bygdegårdarnas Riksförbunds formulär; finns hos Bengt i erhållet utskick. 7.3 Bestämma arbetsdagar i april och maj BESLUT/INFO: Mats-Åke och Kalle Ö bestämmer och Bengt annonserar och lägger ut på hemsidan.
8. Rapporter från resp arbetsgrupp 8.1 Vad är gjort i övrigt…. BESLUT/INFO: Inre ytterdörrens handtag behöver lagas. Mats-Åke fixar. 8.2 övriga……….. BESLUT/INFO: Kakfest? Nej vi ordnar en fest för nyinflyttade (se vidare under program)
Protokoll 1/2015 fört vid sammanträde med Estuna Bygdegårdsförening
Styrelse tisd 27 jan 2015, kl 18.30 hemma hos Anna-Karin Alfredsson.
9. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas? BESLUT/INFO: Fönsterputs: Margit och Britt förslår att inte anlita fönsterputsare i vår. Beslut. Att följa deras förslag. Diskmaskin rengöring? Avkalkning? Kjelle fixar.
10. Konstlotteri? Se föreg. protokoll. BESLUT/INFO: Beslut att göra upprop efter tavlor i kommande Medlemsblad. Bengt, Margit och Britt håller i trådarna.
11. Program 2015. Genomgång. BESLUT/INFO: Följande diskuterades; A) att vi har årsmötet med Brunch sönd 8 mars. Tider; 12.30 med Brunch och fika, 13.30 Årmöte. B) 15 mars kl 14.00 bildvisning Roine Karlsson. Fika. Entré 30+30. Vi delar med Roine. Vi annonserar. C) Sönd 10 maj, mingel för nyinflyttade med snittar och annat. Program och tider bestäms senare. Annonseras och finns med i kommande medlemsblad.
12. Medlemsblad till medlemmar. Blad 1/2015 Lägesrapport. Utskick, iplock. BESLUT/INFO: Beslut, att trycka blad med 16 sidor som även utdelas till alla hushåll i Estuna. Iplock vecka 8, tid och plats meddelas av Bengt.
13. Inför årsmötet, ekonomi, revision, valberedning, göra litet festligt? m m BESLUT/INFO: Se under pkt 11, A) årsmöte med Brunch. B) Britt-Marie bokför och gör bokslut. Bengt kontaktar revisorerna. C) Valberedning är styrelsen. Inga avsägelser. Vi bör försöka hitta en sekreterare.
14. Övriga frågor BESLUT/INFO: Inga övriga frågor.
15. Kommande möten. BESLUT/INFO: Ordförande kallar. Det kan bli ny besättning efter årsmötet = ny ordförande.
16. Avslutning Tack: Än en gång tack till Anna-Karin och hennes familj att vi fick vara i deras fina bostad. Tårtorna var toppen.
Estuna den 10 februari 2015.
Anna-Karin Alfredsson, skrivare Mats-Åke Eriksson, justerare
Bengt Ericsson, ordförande 

-----------------------------------------------------------

Inlagt här på hemsidan den 16 jan 2015.

Protokoll fört vid Styrelsemöte med Estuna Bygdegårdsförening 4 nov 2014 kl 18.30. Plats: hos Margit Mattsson, Norrtälje.


 

Bengt Ericsson N               Anna-Karin Alfredsson N      Rune Larsson N                     

Britt-Marie Åhman F         Margit Mattson N                   Margareta Nyström N

Mats-Åke Eriksson N         Mats Sigvardsson F                                                        

Sara Edberg F                    Hans Ericsson F                                                             

Karl-Ove Öhman N            Per Zethelius F                                                             

Pamela Nyström N             Britt Larsson N                                                              

Eva Fornstedt Staflin N     Åke Nordberg F                                                            

 

PUNKTER.

1. Mötet öppnas.

Ordförande börjar med att framföra ett stort tack till Margit för den härliga måltiden.

2.                   Val av sekreterare samt person att justera dagens protokoll

Till sekreterare för mötet väljs Eva Fornstedt. Anna-Karin väljs till justerare.

3.                   Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 14

Dagordningen godkänns. Två övriga frågor anmäls. Ev köp av bygdebok och förbättra hcp-rampen för rullstolsburna.

4.                   Genomgång av föreg. protokoll; (finns vid mötet)

Föregående protokoll lästes. Små justeringar. Godkänns.

5.                   Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E

Bengt föredrog ekonomisk rapport. På konto finns xx xxx kr. Inga skulder.

6.                   Uthyrningsläget/Bengt E/

Uthyrning: fortsatt svag efterfrågan . Kommunen hyrde vid två tillfällen, EG-val och Allmänna val. Detta gav oss 6 000 kr.

7.                   Några punkter

7.1 Snöplogning i vinter = vi avvaktar

7.2 Sand i lådan = Bengt E beställer

7.3 Tackmiddag Lanternan = jättetrevligt. 19 pers deltog. Tackmiddag för de som jobbade med årets Loppis.

8.                   Rapporter från resp arbetsgrupp => några punkter från föreg. möte

8.1 Vad är gjort i övrigt…. Matte och Kalle Ö har målat fönsterbrädorna inomhus. Tack.

8.2 Hur funkar Bycaféerna? Toppen. Sista gången 11 nov. Thomas Sving spelar.

8.3 Behov av arbetsdag våren 2015; förslag att vi bestämmer två arbetsdagar under april. Beslut: att vi sätter ut fyra arbetsdagar i vår, två i april och två i maj.

9.                   Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?

Inget just nu. Luftvärmepumparna måste rengöras en gång i månaden.

10.                 Förslag att diskutera; Ska vi fixa fram ett Konstlotteri som kan ge oss överskott?

Efter diskussion bestämdes att fundera ett varv till. Intressant men innebär en del jobb. Tas upp på nästa möte.

11.                 Program för 2014 - 2015. Programgruppen har inte haft något möte – så vi diskuterar.

Bestämdes: bildvisning 2 dec Norrtäljebilder, Bengt E. Roine Karlsson visar bilder i mars. 30 april kör vi som vanligt. Körsång? Vårtalare? Bengt E har uppdraget. I höst ev Svampdag. De populära Bycaféerna  fortsätter i vår. Första gång av 10, den 10 mars. Maggorna håller i trådarna.

12.                 Medlemsblad till medlemmar. Blad 1/2015 Reportage från någon gård eller samhälle? Svanberga?

Beslut: att även i år låta trycka ett medlemsblad. Fördjupning; Svanberga by (inkl Norr-Malma)

13.                 Inför årsmötet

Viktigt att valberedning får besked om fortsatt styrelsearbete. Valberedning: Bengt Ericsson, sammankallande, Mats-Åke Eriksson, Sara Edberg o Hans Ericsson.

14.                 Övriga frågor

a) Erbjudande om köp av bygdebok: Beslut att köpa med pris högst 500 kr.

b) Plattor nedanför hcp-rampen. Beslut vårjobb. Rune L ordnar sättgrus. Bengt E ordnar plattor.

c) årsmötet sönd 8 mars kl 14.00 i Estuna Bygdgård. Vi försöker göra litet fest. (Mat?)

15.                 Kommande möten.

Nästa styrelsemöte; 27 januari 2015 kl 18.30 hos Anna-Karin, Uddeboövägen 43.

16.                 Avslutning

Ordförande framför än en gång ett stort tack till Margit för god fisksoppa med tillbehör. Kaffe och gott bröd.

Estuna den 10 januari 2015

Eva Fornstedt, sekr                                  Anna-Karin Alfredsson, jus

Bengt Ericsson, ordf

----------------------------------------------------

Protokoll fört vid årmöte med Estuna Bygdegårdsförening sönd 9 mars 2014 kl 14.00

Hela årmötet inleddes med ett alla tiders kak- och tårtkalas. Många hade hjälpt till att baka. Två fina tårtor kom från Anna-Karin Alfredsson. Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet.

 1. Årsmötet öppnades med tyst minut för under året avlidna medlemmar. Ett ljus tändes.
 2. Val av mötesfunktionärer. Till ordförande valdes Bengt Ericsson, till sekreterare Sara Edberg, protokolljusterare: Mats-Åke Eriksson och Anna-Karin Alfredsson. Pressref. Bengt Ericsson 3.    Fastställande av föredragningslista Beslut: att fastställa föredragningslistan
 3. Fastställande av röstlängd Beslut: att godkänna röstlängden - en medlemslista
 4. Godkännande av kallelse Beslut: att godkänna kallelsen. Annons i Norrtelje Tidning, hemsidan och utskick till medlemmar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse om det gångna
 6.  Räkenskapsåret Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen. Verksamhetsplanen finns dels i Medlemsblad 1/2014 och i en särskild skrivelse som fanns vid årsmötet.
 7. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse delgavs mötet med förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av resultatet Beslut: fastställa balansräkning samt att före över resultatet i räkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
 10. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer Beslut: att fortsätta som tidigare, d v s ingen ersättning ska utgå.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa Beslut: att antalet fortsätter vara 7 + 7 ledamöter.
 12. Val av ordförande Beslut: att välja Bengt Ericsson på ett år, d v s verksamhetsåret 2014.
 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare Beslut: att följa valberedningens förslag, vilket finns sist i detta protokoll
 14. Val av råd/kommittéer  a) Hus utvändigt b) Tomt och trädgård c) huset inne d) ungdomsansvarig e) programrådsansvarig/råd Beslut: att vi fortsätter jobba som hittills med arbetsgrupper och delegerat ansvar.
 15. Rätt att teckna föreningens firma Beslut: I. att ordförande Bengt Ericsson (19381204-1212) och kassör Britt-Marie Åhman (1946-1127-1240) var för sig tecknar Föreningskontot i Roslagens Sparbank och till detta hörande internetbank. II. Att avtal och andra viktiga handlingar tecknas av ordförande jämte en ledamot i styrelsen i förening.
 16. Val av revisorer jämte ersättare Beslut: Omval av Titti Eriksson, Mats-Olov Gustafsson samt Ivan Mattsson som ersättare.
 17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma (2 ombud/förening) Beslut: att uppdra till styrelsen att utse ombud och ersättare
 18. Verksamhetsplan för 2014 Beslut: Verksamhetsplan i Medlemsblad 1/2014. Hänvisar till det och godkändes.
 19. Avgifter o stadgar a) regler och belopp för medlemsavgift b) ev. stadgerevision c) gällande hyror i bilaga (20 c) Beslut: a) att medlemsavgiften är oförändrad för år 2015, d v s 150 kr/år/person. b) inga ändringar av stadgarna, c) hyror oförändrade 21.      Budget 2014 Beslut: att godkänna den budget som upprättats.
 20. Information a) prenumeration på tidningen Bygdegården
  Beslut: att prenumerera på tidningen Bygdegården till alla i styrelsen 
   b) övrigt Beslut: att inget övrigt fanns att redovisa
 21. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar Beslut: att inga motioner eller förslag förelåg
 22. Val av valberedning inför årsmötet 2015 Beslut: att valberedningen omväljs för ett år
 23. Rapporter     a) programråd och kommittéer b) övrigt Beslut: inget att rapportera. Vi fortsätter att arbeta som hittills.

 24. Vid årsmötet väckta frågor. Info: vid mötet framfördes en del saker till styrelsen att jobba vidare med: -målning av fönstersmygar (inomhus) Mats-Åke E, nya termoskannor behöver inköpas (Marigt M), finns intresse för utbildning IT? Bengt E kollar med Vuxenskolan.

 25. Avtackning av avgående ledamöter

  Blommor till två personer; Britt-Marie Åhman, vår kassör som tack för viktigt arbete med ekonomin. Anna-Karin Alfredsson som ny ledamot. Välkommen och tack för fina tårtor vid detta årsmöte.

 26. Årsmötet avslutas. Ordföranden tackar de närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

Estuna den 14 mars 2014

 NOTERA ATT PROTOKEOLLET INTE ÄR JUSTERAT: 14 mars 2014

Sara Edberg, sekr     Mats-Åke Eriksson, just.   Anna-Karin Alfredsson, just        Bengt Ericsson, ordf

 

STYRELSE

Namn

Vald Period

Ny period- förslag

Noteringar

Bengt Ericsson, ordförande

2013

2014

Omval 1 år

Britt-Marie Åhman, kassör

2013-2014

2013-2014

Redan vald 2013

Eva Fornstedt Staflin

2013-2014

2013-2014

Redan vald 2013

Mats-Åke Eriksson

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Karl-Ove Öhman

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Sara Edberg

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Pamela Nyström

2013-2014

2013-2014

Redan vald 2013

ERSÄTTARE

Hans Ericsson

2013-2014

2013-2014

Redan vald 2013

Margit Mattsson

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Anna-Karin Alfredsson

Nyvald 2013

2014-2015

Omval på 2 år

Åke Nordberg

2013-2014

2013-2014

Redan vald 2013

Britt Larsson

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Mats Sigvardsson

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

Per Zethelius

2012-2013

2014-2015

Omval på 2 år

 

 


Protokoll fört vid sammanträde med Estuna Bygdegårdsförening

Styrelse den 14 januari kl 19.00 2014. Plats: Bygdegården. (EJ REVIDERAT - 4 FEBR 2014)

 

 LEDAMÖTER (N = närvarande, F = frånvarande)
 

Ordinarie

Ersättare

Repr från arbetsgrupper

Noteringar

Bengt Ericsson

N

 Anna-Karin Alfredsson

N

Rune Larsson

N

 

Britt-Marie Åhman

F

Margit Mattson

N

Margareta Nyström

F

Särsk inbjuden

Mats-Åke Eriksson

N

Mats Sigvardsson

F

 

 

 

Sara Edberg

N

Hans Ericsson

F

 

 

 

Karl-Ove Öhman

N

Per Zethelius

F

 

 

 

Pamela Nyström

N

Britt Larsson

N

 

 

 

Eva Fornstedt Staflin

N

Åke Nordberg

F

 

 

 

 

Sammanträdet börjar med fika och gott bröd. Tack!

 

PUNKTER.

 1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

 2. Val av sekreterare samt person att justera dagens protokoll
  Beslut: Eva Fornstedt Staflin väljs att föra noteringar som skrivs rent av Bengt Ericsson. Mats-Åke Eriksson väljs att justera protokollet.

 3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 15
  Beslut: att godkänna dagordningen. Margit Mattsson anmäler övrig fråga, pkt 15.

 4. Genomgång av föreg. protokoll; finns på hemsidan under *Styrelse* = protokoll + några ex på bordet vid mötet.
  Beslut: att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

 5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
  Beslut: efter redovisning av Bengt E godkänner mötet redovisningen. På Föreningskonto i Sparbanken finns xx xxx kr; se bilaga. Inga skulder eller stora fakturor är att vänta.

 6. Rapporter från resp arbetsgrupp => några punkter från föreg. möte
  6.1 Från minnesutställningen K A Grandin
  Info: att mellan 150-200 besökare kom. Netto på utställningsdagen fick vi in 7829 kr. Avgår annons + tryck av infoblad. Vi fick programbidrag från Kultur och fritidskontoret med 3 000 kr.
  6.2 Adress/nummerskylt, Flemingsbergsvägen 38
  Info: Matte och Kalle fixar skylt.
  6.3 Hjärtstarter (gåva av Roslagens Sparbank) – demo onsd 15 jan kl 19 i Bygdegården
  Info: i morgonkväll, den 15 januari kl 19 sker en ordentlig genomgång av Hjärtstartern. Matte har vidtalat Tove Karlsson som kommer.
  6.4 Kommunträff kommunhuset i Norrtälje den 27 nov kl 18.00, vilka regler gäller för bidrag 2014? Kort rapport gm Bengt
  Info: Från oss hade Kalle Ö och Mats S utsetts att delta vid denna info-träff. Både hade förhinder denna kväll. Bengt E var där och den viktigaste infon från mötet är att ansökan om bidrag måste sökas via dator.

 7. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
  7.1 Vad gör vi med värmepaketet på väggen intill köket? Fråga: Tas bort och förses med modern fläkt?
  Beslut: att Matte och Kalle tillsammans med Anna-Karin skruvar ner detta värmepaket. Om det blir fortsatt insläpp av luft från utsidan avgör gruppen.

 8. Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
  Info: att våra elräkningar ligger på normal nivå för årstiden. Kanske något i underkant vilket säkert beror på den milda vintern.

 9. Ny värmepump installerad – luft-luft Friska Fläktar; Den gamla servad.
  Info: att nya värmepunkten är monterad och den gamla servad. Båda funkar perfekt. Tack Anna-Karin för rabatt och bra jobb med installationen. Total kostnad ca 28 000 kr.

 10. Sparbankens 25 000 kr har kommit.
  Info: att hos Roslagens Sparbanks stiftelser sökt bidrag till vår nya värmepump är utbetalt och har kommit till oss.

 11. Några punkter
  11.1 Tack till de som jobbat med Loppisen + styrelsen + inbjudna; Förslag middag på rest Lanternan i Norrtälje. Förslag till dag:…
  Info: att Margit Mattsson tar fram listan över de som ska bjudas. Datum diskuterades och har i efterhand beslutas äga rum onsd 19 februari på rest Lanternan med samling kl 18/18.30. Föreningen bjuder.
  11.2 Bycaféer 2014? Margareta Nyström och Bengt E
  Info: att Bycaféerna fortsätter med ca 10 på våren och ca 10 på hösten 2014. Margareta Nyström har lovat hålla i trådarna.

 12. Uthyrningsläget/Bengt E/
  Info: att uthyrningsläget är normalt. Glädjande att fler och fler väljer att förlägga barnkalas till Bygdegården.

 13. Program för 2014. Programgruppen presenterar förslag inför det nya året. Bilaga. (konstutställning i höst?  Keramiker INGLA ALSHAMMAR?)
  Info: att vi jobbar efter Programgruppens reviderade förslag. Bilaga.

 14.  Medlemsblad till medlemmar. /Bengt E
  - Blad nr 1/2014 – vad ska det innehålla? a) året 2013 b) Sjösänkningarna på 1800-talet med rundresa i buss våren 2014? Svanberga skola? Reportage från Färsna gård?
  Beslut att ta fram ett infoblad med ovanstående innehåll. Utskick i mitten av februari. Uppdrogs till Bengt E att jobba vidare.

 15. Övriga frågor
  a) Margit Mattsson anmäler att tassarna på stolarna i stora rummet behöver förbättras. Uppdrag: Margit köper in rätt sorts tassar och Matte m fl fixar.
  b) Att Estuna Södra byalag erbjuds plats med egen flik på vår Hemsida. Kostnad 500 kr år 1. Uppdrags åt Bengt E att jobba vidare.

 16. Kommande möten. 
  16.1 nästa styrelsemöte…
  Beslut: inget mer styrelsemöte före årsmötet. Dock uppdrogs till alla i styrelsen meddela valberedningen om man har för avsikt att lämna styrelsen.
  16.2 Årsmöte söndag 9 mars kl 14 (obs inte lörd 8 mars – kolla i din almanacka eftersom vi tidigare talat om lördagen)
  Info: att inte ha någon särskild programpunkt utöver årsmötet – men att vi ordnar ett kak- och tårtkalas som börjar kl 13 med årsmöte kl 14.
  16.3 Inför årsmötet; Valberedningen behöver rådgöra, revision av räkenskaper 2013.
  Beslut: att vi gör som tidigare år.

 17. Avslutning
  Ordföranden tackar deltagarna för ett givande möte. 

Eva Fornstedt Staflin           Mats-Åke Eriksson                 Bengt Ericsson

 


 

 

 

HÄR NEDAN FÖLJER PROTOKOLL 2013 OCH ÄLDRE 

Protokoll 5 november 2013. Plats Estuna Bygdegård.

LEDAMÖTER (N= närvarande, F=frånvarande)


Bengt Ericsson N Margit Mattson F Rune Larsson  
Britt-Marie Åhman F Mats Sigvardsson N Margareta Nyström  
Mats-Åke Eriksson N Hans Ericsson F    
Sara Edberg N Per Zethelius F    
Karl-Ove Öhman N Åke Nordberg N   
Pamela Nyström F Britt Larsson N   
Eva Fornstedt Staflin F Anna-Karin Alfredsson, nyvald N   

Mötet börjar med fika och gott kaffebröd. Tack Britt, Margit och Anna-Karin.

PUNKTER.
1. Mötet öppnas - särskilt välkommen till Anna-Karin Alfredsson.
2. Val av sekreterare samt person att justera dagens protokoll.
BESLUT: att Mats-Åke för noteringar som Bengt E skriver rent samt att utse Mats Sigvardsson justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 14
En övrig från anmäldes. Föreningen har verkat i 25 år – bildad 7 juni 1989.
4. Genomgång av föreg. protokoll; Finns på hemsidan + några ex på bordet vid mötet.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
Då Britt-Marie Å inte var närvarande redogjorde Bengt E för föreningens ekonomiska läge. INFO, att det finns 67 353 kr på Föreningskontot per 2013-11-05. Inga skulder.
6. Rapporter från resp arbetsgrupp
6.1 Behov av adress/nummerskylt, Flemingsbergsvägen 38
-Kalle och Matte fixar. Flemingsbergsvägen 38. Det räcker med att sätta upp siffrorna 38 nere vid vägen.
6.2 Hjärtstarter (gåva av Roslagens Sparbank)
-Matte frågar Tove Karlsson, Svanberga. (Kommentar: Onsd den 15/1  kl 19,00 kommer Tove Karlsson och visar oss hur hjärtstartern fungerar. Plats: Bygdegården.
6.3 Åkgräsklipparen punkteringar i sommar.
-Kalle och Bengt har fixar två punkteringar och ett hjul som ramlat av. Nu åtgärdat.
6.4 Lampa till ytterbelysning – stolpe; Åtgärd: Kalle och Rune fixar med Lasse Andersson.
7. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
-Ja, kolla hyddrofon och den behöver fixas. Sara Edberg fick uppdraget att kolla.
8. Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
8.1 i sommar har våra fakturor varit 700-900 kr/månad. Nu strax över 1000 kr/månad. För helår = 18-20 000 kr
8.2 ansökan hos Roslagens Sparbank (25 000 kr) om inköp av ytterligare en luftvärmepump.
- Kommentar: Ansökan beviljad och Friska Fläktar har installerat ny luft-luft värmepump. Samtidigt gjorde dom en översyn av den äldre värmepumpen.
8.3 utdelning bidrag torsdagen den 28 november klockan 14.00 på sparbanken
8.4 vilka har lust att delta? Förslag; Mats-Åke Eriksson, Margit Mattsson och Anna-Karin Alfredsson (Bengt E fotograf).
9. Genomgång av året så här långt.
9.1 Tack till de som jobbat med Loppisen + styrelsen + inbjudna; Förslag middag på rest Lanternan i Norrtälje. Förslag till dag: beslutas vid nästa sammanträde.
9.2 Bycafeerna 2013 och 2014? Margareta Nyström och Bengt E
- Bycaféerna fortsätter 2014.
9.3 Kommunträff kommunhuset i Norrtälje, vilka regler gäller för bidrag 2014.
Vem/vilka kan/vill delta? Dag 27 nov kl 18.00, Estunavägen 14.
BESLUT: att Matte S och Kalle Ö deltar.
10. Gåvor - konstverk
10.1 Gåva – konstverk i lind, Axet. Givare: Elisif Gesslein.
ÅTGÄRD: Ordf skriver tackbrev och inbjuder till minnesutställningen.
10.2 Gåva – tavla utförd av K A Grandin. Givare: Makarna Malm, Risslingby, NORRTÄLJE. ÅTGÄRD: Ordf skriver tackbrev och inbjuder till minnesutställningen.
11. Uthyrningsläget/Bengt E/
INFO: Något mindre än normalt. Glädjande är att fler och fler barnkalas väljer bygdegården. 2014 ser bra ut.
12. Program för resten av 2013. Programgruppen har inte haft möte så vi får ägna några minuter till program. Kom gärna med förslag.
12.1 Lennart Karlsson visar bilder och berättar (våren 2014)
12.2 Minnesutställning K A Grandin, 23-24 november. Annonserades 25 sept. Invigare Daniel Werkmäster. BESLUT: att inträde + fika kostar 40 kr.
12.3 Hängning tors 21 och fred 22 nov. Medhjälpare Bengt Grandin.
INFO; allt genomfört med succé som resultat. Programrådet s
13.  Medlemsblad till medlemmar. /Bengt E
- Blad nr 1/2014 – vad ska det innehålla? a) Gösta Borg från Estuna deltog som soldat med tyskarna under andra världskriget? (tonas ner) b) Sjösänkningarna på 1800-talet med rundresa i buss våren 2014? Åtgärd: Ja, Michael Blom medverkar – vi beslutar datum vid nästa sammanträde. Svanberga skola? Reportage från Färsna gård?
14. Övriga frågor
-NOTERADES att vår förening funnits i 25 år den 7 juni 2014. Styrelsen anser att detta ska uppmärksammas. Uppdrogs till Programgruppen att komma med förslag.
15. Förslag nästa styrelsemöte tisd 14 januari 2014 kl 19, plats meddelas senare. Årsmöte 2014 - förslaget lörd 8 mars kl 14.00.
BESLUT: att nästa styrelsemöte äger rum 14 jan kl 19 i Bygdegården. Samt att årsmöte2014 äger rum sönd 9 mars kl 14.00 (notera söndag och inte lördagen). 
 Avslutning. Ordförande tackar de närvarande för dagens sammanträde och framför också ett tack för allt arbete under år 2013.

 

Protokoll Estuna Bygdegårdsförening vid ordinarie styrelsemöte. (ej justerat)
Dag, tid och plats: lördag 21 september 2013 kl 13.30 – 15.00 hos Margit Mattsson i Norrtälje.      
   

 

LEDAMÖTER (Närvaro= N - Frånvaro = F)

Ordinarie

Ersättare

Repr från arbetsgrupper

Bengt Ericsson

N

Britt Larsson

F

Rune Larsson. N

N

Mats-Åke Eriksson

F

Margit Mattson

N

Margareta Nyström, N

N

Sara Edberg

F

Åke Nordberg

F

 

 
           

Pamela Nyström

F

Mats Sigvardsson

F

 

 

Eva Fornstedt Staflin

N

Per Zethelius

F

 

 

Britt-Marie Åhman

F

 Vakans (Tord S. avliden)

 

 

 

Karl-Ove Öhman

N

Hans Ericsson

N

 

 


PUNKTER.

 1. Mötet öppnas med att Margit Mattsson tänder ett ljus för vår avlidne ledamot Tord Sjöblom.
  Blommor från Bygdegårdsföreningen till Tords begravning i Estuna kyrka.
 2. Val av sekreterare samt person att justera dagens protokoll.
  Föreningen saknar sekreterare vilken fråga måste lösas snarast. Utsåg Bengt E att skriva protokoll samt Eva Fornstedt Staflin till justerare.
 3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 16.
  Följande anmäldes: Rune L: Stolplampan trasig. Margareta N: Hjärtstarter. Bengt E: Estunafilmen .
 4. Genomgång av föreg. protokoll; Finns på hemsidan + på bordet vid mötet.
  Föregående protokoll från den 11 febr 2013 sänds ut tillsammans med dagens protokoll.
 5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
  - Firmateckning; rätt att teckna föreningen
  5.1 förslag: löpande utgifter Britt-Marie Åhman och Bengt Ericsson var för sig
  5.2 större händelser två i förening; ordförande + en styrelseledamot
  BESLUT: att kassör Britt-Marie Åhman och Bengt Ericsson ordf var för sig tecknar föreningens löpande utgifter samt att större händelser tecknas av ordf och en ledamot i förening.
  ÖVRIGT: Ekonomin är under kontroll. Inga skulder eller lån. På föreningskonto i Sparbanken finns per denna dag 79 435,09. Under året har ny diskmaskin inköpts för ca 45 000 kr. Bidrag (lokalhållande förening) från kommunen har erhållits med 15 000 kr.
   
 6. Gåva – konstverk i lind – namn: Axet. Givare: Elisif Gesslein.
  Vår förening har erhållit en gåva i form av konstverk i träslaget ALM. Format 37x90 cm. Framställt av skogsarbetaren och konstnären Karl-Gustaf Larsson, Dånehall, 59054 Sturefors. Axet utgör en avskedsgåva till Sven Gesslein (Elisifs avlidne make). Konstnären ger följande tips: När Axel med tiden blivit dammigt, spola med ljummet vatten, låt det torka och behandla sedan med en blandning av 50 % linolja och 50% terpentin.
 7. Genomgång av året så här långt.
  7.1 Tack till de som jobbat med Loppisen + styrelsen + inbjudna; Förslag middag senare i höst/vinter på Svanberga gästgivargård.
  Efter genomgång av året noteras följande: a) Att Loppisen i juli gav ett strålande bra överskott med ca 18 000 kr netto, att de som jobbade med Loppisen + styrelsen inbjuds till någon form av sammankomst i höst/vinter. Följande platser diskuterades: Svanberga Gästgivargård och Drömkåken i Edsbro. Ansvar: Bengt E. b) Att de populära By-Caféerna ger överskott - vårens 10 sammankomster gav 8 460 kr c) att Rune L och Bengt E haft en söndagsträff med bilder; Gravstenar berättar… d) att Valborgsmässoaftonen var välbesökt, Norrtälje Manskör och Michael Blum som vårtalare.
 8. Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
  8.1 nu i sommar ligger fakturorna kring 700-900 kr/månad. För helår = 18-20 000 kr
  8.2 ansökan hos Roslagens Sparbank om inköp av ytterligare en luftvärmepump.
  INFO: Ansökan till Sparbanken är insänd via Mats-Åke Eriksson och uppgår till 25 000 kr. Vi väntar besked under oktober.
 9. Rapporter från resp arbetsgrupperna
  9.1 Margit: Fönstren är putsade av firma från Rimbo. 9.2 Kalle Ö: Gräsklipparen behöver renoveras. Ny frostvakt behöver inköpas. Vattnet i uthuset ska stängas för vintern. 9.3 Rune L: Stolplampan trasig. Kalle och Rune fixar detta tillsammans med Mats-Åke E. 9.4 Margareta N: Bycaféerna fortsätter med 10 st. under hösten, första ggn var 10 sept. Avslutning för året i slutet av november. 9.5 Diskuterades vinterns snöröjning = Kalle Ö pratar med Lundqvist. Sand fixar Bengt E. 9.6 Bengt E informerade att köksdörr (utvändigt) och ytterdörr (utvändigt) till vinden målats med brun oljebaserad färg.
 10. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
  Inget särskilt anmäldes.
 11. Bygdegårdens brandsäkerhet – kontakter med Räddningstjänsten; besiktning?
  INFO: Efter samtal med Räddningstjänsten i kommunen meddelas följande: Vi är själva ansvariga för att brandsäkerhetens regler uppfylls. Hit hör bl. a fungerande brandsläckningsutrustning och brandfilt. Ansvar styrelsen.
 12. Uthyrningsläget/Bengt E/
  Uthyrningsläget är som ett normalår. Antalet barnkalas ökar vilket är glädjande.
 13. Program för resten av 2013. Programgruppen har inte haft möte.
  13.1 Lennart Karlsson visar bilder och berättar
  13.2 Minnesutställning K A Grandin, 23-24 november. Annons 25 sept. Invigare Daniel Werkmäster.
  BESLUT: att programgruppen sammankallas; ansvar Eva. Övrigt enligt ovan. Ev kommer Rune L och Bengt E att ännu en gång visa bilder och berätta: Gravstenarna berättar. Se vidare övriga frågor: Estunafilmen.
 14. By-Caféer hösten 2013. /Margareta N/
  14.1 Förslag att byta namn från ByCafé till è Tisdagsträff
  BESLUT: att behålla nuvarande namn, d v s By-Café
  Se mer under pkt 9.4 ovan.
 15.  Medlemsblad till medlemmar. /Bengt E
  - Blad nr 1/2014 – vad ska det innehålla? a) Gösta Borg från Estuna deltog som soldat på Nazi-Tysklands sida under andra världskriget? b) sjösänkningarna på 1800-talet med rundresa i buss våren 2014? 
  BESLUT: att ge ut ett medlemsblad med nr 1/2014 att skicka ut i början av år 2014. Innehåll kan beredas i programrådet. Ansvar för innehåll och produktion: Bengt E
 16. Övriga frågor
  Några frågor behandlas under pkt 9.2 ovan. Margareta N informerar om att Bygdegården fått motta en s.k. Hjärtstarter. Den visas vid nästa sammanträde. Bengt E: Tacksamt mottagit lån av Estunafilmen av Margit M. Styrelsen beslutar att göra en digital kopia, beräknad kostnad ca 5 000 kr.

 

Förslag nästa styrelsemöte 5 nov kl 19. Årsmöte 2014 - förslag lörd 8 mars kl 14.00 ev. söndag 9 mars.
 

 Styrelsen framför sitt tack till Margit för god mat och dryck samt att vi får vara i hennes hem.

Estuna den 22 sept 2013.                   

Bengt Ericsson, sekr. o ordf.                  Eva Fornstedt Staflin, justerare

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

NOTERA:  (29 dec 2012) att nedanstående protokoll inte är justerat. Är nu justerat och klart.

 

Protokoll fört vid sammanträde med Estuna Bygdegårdsförening

Styrelse onsd 21 nov 2012 hemma hos Margit Mattsson.LEDAMÖTER (Närvaro= N - Frånvaro = F)

Ordinarie

Ersättare

Repr från arbetsgrupper

Noteringar

Bengt Ericsson

N

Britt Larsson

N

Rune Larsson

N

 

Mats-Åke Eriksson

N

Margit Mattson

N

Margareta Nyström

F

 

Sara Edberg

F

Åke Nordberg

F

 

 

 

Pamela Nyström

F

Mats Sigvardsson

F

 

 

 

Eva Fornstedt Staflin

F

Per Zethelius

N

 

 

 

Britt-Marie Åhman

N

Tord Sjöblom

F

 

 

 

Karl-Ove Öhman

N

Hans Ericsson

N

 

 

 

 

Mötet hölls hemma hos Margit Mattsson på Enbäcksvägen i Norrtälje. Ordföranden och de övriga framförde sitt tack till Margit för god mat och dryck.

PUNKTER.

 1. Mötet öppnas av ordföranden.
 2. Val av sekreterare och person att justera dagens protokoll.
  Beslut: till sekreterare att föra anteckningar valdes Britt-Marie Åhman och till justeringsperson Mats-Åke Eriksson. (Bengt E skriver rent Britt-Maries anteckningar).
 3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 15
  Beslut: att godkänna dagordningen
 4. Genomgång av föreg. protokoll 16 aug 2012; Finns på hemsidan + bifogas här.
  Beslut: efter genomgång beslöts att lägga föregående protokoll till handlingarna.
 5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
  Britt-Marie och Bengt E redogjorde för ekonomin. Per denna dag finns 75 948,75 på Föreningskontot i Sparbanken.
  Beslut: att godkänna redovisningen.
 6. Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
  Mats-Åke och Bengt redogjorde. Det kan finnas förbättringar – detta får vi arbeta vidare med
  Beslut: inga nya beslut.
 7. Ev ansöka om konsultpengar – (UROSS) för utredning om energibesparing
  Fortsatt uppdrag till Mats-Åke E och Bengt E att jobba vidare. Enligt uppgift börjar bidragspengarna hos UROSS ta slut, men nya pengar kommer troligen framöver.
 8. Rapporter från resp arbetsgrupperna, bl a.
  - fönsterputsning; redovisning – vem? - med förslag till beslut
  Beslut: vi avvaktar till våren 2013.
  - behov av dag för vårstädning; inne och ute?
  Beslut: att fastställa dag vi nästa styrelsemöte
  - vad ska vi göra utomhus? Behövs det en besiktning?
  Beslut: avvakta nästa styrelsemöte
 9. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
  -underlägg för blommor, marschaller på trappan
  Beslut: Bengt E fixar underlägg
  -då och då framförs önskemål och lekredskap utomhus. Diskussion.
  Beslut: att inte införskaffa lekredskap utomhus
  - Boulebana? Diskussion.
  Beslut: Frågan tas upp vid senare möte (årsmöte?)
 10. Bygdegårdens brandsäkerhet – kontakter med Räddningstjänsten; besiktning?
  Tord Sjöblom redogör.
  Beslut: Bordläggs då Tord S inte var närvarande.
 11. Uthyrningsläget resten 2012 och i början av 2013.
  Bengt E redogör att uthyrningarna är betydligt färre än tidigare år. Även om det finns förfrågningar är det färre uthyrningar.
 12. Program för resten av 2012 och 21013. Programgruppen har inte haft möte så vi får ägna några minuter till program. Kom gärna med förslag.
  Efter diskussion beslöts följande:
  Beslut: att genomföra en kyrkogårdsvandring på följande sätt: att Rune Larsson och Bengt Ericsson besöker kyrkogården och fotograferar ett antal gravvårdar. Under våren inbjuds till söndagsträff i Bygdegården där vi tillsammans följer dessa bilder och berättar. Ansvar: Bengt E och Rune L.
  att arbeta för att ordna en minnesutställning K A Grandin. Bengt E tar kontakt med sonen Bengt Grandin för fortsatt planering. Ansvar: Bengt E.
 13. By-Caféer våren 2013? Antal ggr? Första träff? /Margareta N/Margit/Britt.
  Efter genomgång hur det varit med By-Caféer under 2012 bestämdes följande; att fortsätta under 2013 under förutsättning att vi kan hitta frivilliga krafter. Första träff 5 mars kl 13.00. Önskemål från styrelsen att ha 10 träffar på våren och 10 träffar på hösten. Överskott från 2012-års By-caféer sätts in på Föreningskontot; uppdrogs till Margit och Bengt E att ordna detta.
  Beslut: att uppdra till Bengt E och höra med de som så framgångsrikt ordnat med By-Caféerna under 2012. Margit Mattsson, Britt Larsson eller Margareta Nyström.
 14. Medlemsblad till medlemmar. /Bengt E
  - Planera för blad nr 1/2013 – förslag till innehåll?
  Efter diskussion bestämdes att fortsätta med skolorna roll i vår socken. Ett fördjupat reportage om Stocksunds skola känns värdefullt. Uppdrogs till Bengt E att jobba vidare.
  - inbetalningskort årsavgift 2013 (150 kr)
  Beslut: att medlemsblad och inbetalningskort sänds i samma försändelse.                 
 15. Övriga frågor
  Inga övriga frågor behandlades
 16. Förslag till nästa styrelsemöte.
  Nästa styrelsemöte onsd 13 febr kl 19.00 i Bygdegården.
  (Årsmöte 2013 är bestämt till 10 mars kl 14.00). 
 17.  Avslutning
  Margit Mattsson fick uppdraget att sända julblommar till några medlemmar.
  SLUT.

Estuna den 29 december 2012

Britt-Marie Åhman                           Mats-Åke Eriksson                  Bengt Ericsson

Sekreterare                                    justeringsperson                     ordförande


 

-HÄR NEDAN FÖLJER TIDIGARE (ÄLDRE) PROTOKOLL----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Estuna Bygdegårdsförening torsd 16 aug 2012 å rest S/S NorrteljeLEDAMÖTER (N=närvarande F=frånvarande)

Ordinarie

Ersättare

Repr från arbetsgrupper

Noteringar

Bengt Ericsson

N

 Britt Larsson

F

Rune Larsson

N

 

Britt-Marie Åhman

F

Margit Mattson

N

Margareta Nyström

F

 

Mats-Åke Eriksson

N

Mats Sigvardsson

N

Dick Carlson

F

 

Sara Edberg

F

Hans Ericsson

N

Margareta Eriksson

N

 

Karl-Ove Öhman

N

Per Zethelius

N

Birgitta Öhman

N

 

Pamela Nyström

N

Tord Sjöblom

N

Ingegerd Ericsson

N

 

Eva Fornstedt Staflin

F

Åke Nordberg

N

Carin Eriksson

N

 

 

Mötet hölls ombord på S/S NORRTELJE där vi avtalat om bra pris för mat och dryck (3 000 kr + dricks för 15 pers). Till mötet hade även de som inte tillhör styrelsen men arbetat med olika verksamheter under året inbjudits; det rör sig om storstädning, byggnation och inför och genomförande av loppmarknaden i juli.

 

PUNKTER.
 1. Mötet öppnas.
  Mötet öppnas av ordföranden som hälsar de närvarande välkomna och framför föreningens tack för allt arbete som kommit föreningen till del under året.


 2. Val av sekreterare och person att justera dagens protokoll
  Att föra anteckningar från dagens möte valdes Mats Sigvardsson. Tord Sjöblom valdes till justeringsperson. Bengt Ericsson skriver rent.


 3. Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 19
  Dagordningen godkänns.


 4. Genomgång av föreg. protokoll 16 jan 2012; Finns på hemsidan + några ex vid mötet.
  Föregående protokoll lästes upp i vissa delar. Godkänns och läggs till handlingarna.


 5. Hur fungerade Loppisen?
  Allt fungerade mycket bra tack vare att många ställde upp. Brutto 12 084 kr; från beloppet dras kostnader i form av inköp och annonsering, netto beräknas till 9 377 kr; faktura på annons har inte kommit.


 6. Teaterresan som frös inne? Margit, Tord o Bengt informerar.
  Redogörelse muntlig. Inställt p.g.a. för höga kostnader.


 7. Midsommar Färsna, rapport
  Trevlig dag men ekonomiskt dåligt resultat. Vi kan påräkna ett mindre bidrag från Veterantraktorklubben. Tveksamt om vi ska delta nästa år om vi blir tillfrågade.


 8. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
  Tillgodo på föreningskonto i Sparbanken + kontanter som ännu inte satts in på kontot per denna dag ca 86 000 kr


 9. Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
  Redogjordes för förslag till förnyelse av elavtal med Norrtelje Energi;

  BESLUT: uppdrogs till Åke Nordberg och Bengt Ericsson att underteckna nytt 3-årigt elavtal till fast elpris av 43,9 öre/kwh. Gäller till 2015-10-01.
   
 10. Ev ansöka om konsultpengar – (UROSS) för utredning om energibesparing
  - har vi behov av ytterligare en värmepump (luft/luft)

  BESLUT: att Mats-Åke Eriksson och Bengt Ericsson fortsätter uppdrag med senare redovisning.

 11. Rapporter från resp arbetsgrupperna, bl a.
  - nytt tak uthuset

  INFO: genomfört; Kalle Öhman och Mats-Åke Eriksson med bistånd av Rune Larsson.
  - bytt motor i värmepumpen
  INFO: genomfört. Nu är motorn helt tystgående.
  - är det något akut behov av rustning Bygdegården?
  INFO: fönster behöver målas utvändigt – lämpligt jobb våren 2013.
  - behov av dag för höststädning; inne och ute?
  BESLUT: att vi införskaffar prisförslag fönsterputs till nästa möte. Den som känner någon fönsterputsare kan ta in prisuppgift.

 12. Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
  Efter diskussion beslöts: att Margit Mattsson köper 10 st. billiga gaständare + tuschpennor.


 13. Bygdegårdens brandsäkerhet – behövs kontakt med Räddningstjänsten; besiktning?
  Tord Sjöblom tar kontakt med sin granne Johan och rapporterar vid nästa möte vad som kan vara lämpligt att göra för vår del.


 14. Uthyrningsläget resten 2012
  Bengt E meddelar: Sämre än förra året. Resten av året finns runt fyra bokningar.


 15. Program för resten av 2012. Programgruppen har inte haft möte så vi får ägna några minuter till program. Kom gärna med förslag.

  Margit Mattsson och Bengt Ericsson fick uppdraget att undersöka kostnader för filmkopiering; Estunafilmen och den film som folkskolläraren Enoch Freij gjorde i mitten av 1960-talet. Syftet är att under höst/vinter visa dessa filmer mot entréavgift för besökare.
  VIDARE: Bengt E fick två uppdrag 1) att kontakta Curt Lundblad för bildvisning i höst. Ev bilder från Norrtälje Lasarett. 2) Vi diskuterade även att genomför någon form av kulturaktivitet under november. Förslag: att kontakta Bengt Grandin och ha en minnesutställning över hans far K A Grandin.

  16, Prel första start i mitten av september. I händelse av Margareta N är sjukskriven tar Britt Larsson och Margit Mattsson på sig uppdraget att fortsätta med dessa populära By-Caféer. Tio gånger under hösten planeras – ev några med underhållning.

  17. Vinterns snöplogning. Rapport: Bengt E
  INFO: Lars Andersson är tillfrågade köra vid större snöfall. I övrigt försöker vi klara oss med vår egen snöslunga.


  18. Medlemsblad till medlemmar. /Bengt E
  a) Ska vi planera för blad nr 2/2012? BESLUT: Nej, inget mer blad 2012.

  b) Planera för blad nr 1/2013. BESLUT: Ja, tillsammans med att vi skickar ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2013.
               19. Övriga frågor
  Inga-Lisa Södrén har skänkt två schalar till Estuna-dräkten.


  20. Förslag till nästa två styrelsemöten samt förslag till dag för årsmöte 2013. 
  BESLUT: att styrelsemöte hålls i november; ordf kallar.

  att årsmötet hålls den 10 mars 2013 kl 14 i Bygdegården.

  21. Avslutning
  Ordförande tackar de närvarande och framförde även ett tack till personalen på rest S/S NORRTELJE för god mat och trevlig service. De närvarande bjöds på måltiden, mat och dryck.
  Estuna den 20 augusti 2012Mats Sigvardsson                     Tord Sjöblom                   Bengt EricssonSekreterare                             justeringsperson               ordförande

 

 -HÄR NEDAN FÖLJER TIDIGARE (ÄLDRE) PROTOKOLL----------------------

 

Protokoll fört vid sammanträde med Estuna Bygdegårdsförening

Styrelse tisd 16  jan 2012 kl 19 i Bygdegården.

 

 

LEDAMÖTER (N=närvarande, F=frånvarande)

Ordinarie

Ersättare

Repr från arbetsgrupper

Noteringar

Bengt Ericsson

N

Britt Larsson

N

Rune Larsson

N

 

Mats-Åke Eriksson

N

Margit Mattson

N

Margareta Nyström

N

 

Sara Edberg

F

Åke Nordberg

F

 

 

 

Pamela Nyström

N

Mats Sigvardsson

F

 

 

 

Eva Fornstedt Staflin

F

Per Zethelius

F

 

 

 

Britt-Marie Åhman

F

Tord Sjöblom

N

 

 

 

Karl-Ove Öhman

N

Hans Ericsson

F

 

 

 

 

PUNKTER. (OBS detta är ett utkast till protkoll. Ej justerat 15.2.12)

 1. Mötet öppnas.
  Ordföranden öppnar mötet och alla hälsas välkomna.
 2. Val av sekreterare och person att justera dagens protokoll
  Då föreningen saknar sekreterare påtar sig ordförande att föra noteringar. Karl-Ove Öhman utses till justeringsperson.
 3. 3.     Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 19
  Beslut: Godkänns
 4. 4.     Genomgång av föreg. protokoll 15 nov; Finns på hemsidan – delas i tryck vid mötet.
  Beslut: Godkänns och läggs till handlingarna.
 5. Ekonomi, bankkontot, bidrag m m Britt-Marie Å/Bengt E
  - Penninggåvor från Karl-Eric och Clary Joelsson och Allan Ohlsson
  I frånvaro av kassören redogjorde ordförande för det ekonomiska läget. Per 8 januari 2012 finns 77 954,85 på vårt Föreningskonto.
  Vidare: Ordförande informerade om penninggåvor som kommit och fick uppdraget att sända tackbrev.
 6. 6.     Bygdegårdarnas Riksförbund och Vuxenskolan
  - Entreprenörskap i Roslagen under våren, utbildningsdag (Vuxenskolan)
  - Värdskap och marknadsföring (Bygdegårdsdistriktet 4 febr VikingLine Kapellskär)
  Beslut: att Margareta Nyström och Bengt Ericsson representerar föreningen. En deltagare fritt, deltagare två erlägger deltagaravgift med ca 475 kr.
 7. 7.     Uppvärmning, rapport om elräkningar, Mats-Åke och Bengt
  Mats-Åke och Bengt E informerade om elförbrukningen. Något mer måste göras. Bl a täppa till luftintag vid fläkt mot köksvägg. Uppdrogs till Kalle Ö och Mats Åke E.
  Vidare: Mats-Åke E och Bengt E ska kontakt UROSS, se pkt 8.
 8. 8.     Ev ansöka om konsultpengar – (UROSS) för utredning om energibesparing
  Uppdraget finns hos Mats-Åke E och Bengt E. Redovisas när besöket är genomfört.
 9. 9.     Uthyrningar 2012
  Ordförande meddelar: Glädjande uthyrningssiffror i början av året.
 10. Rapporter från resp arbetsgrupperna, bl a.
  - södra gaveln, Mats-Åke och Kalle Ö
  Resultat: genomfört och mycket bra jobb.
  - ombyggnad kök, snickarjobb, målning – städskåp, Mats-Åke
  Resultat: genomfört och mycket bra jobb. Målningsjobbet utfört av Cecil Holmström.

  - sätta ut datum i vår för arbete med tomt och hus, Mats-Åke
  Resultat: Vi enades om att detta ska utföras före april månads utgång. Mats-Åke sätter ut dag/ar i vår – troligen under veckan 21-28 april (en tid enades vi om 24 april kl 10)
 11.  Estunadräkt storl 40 (kvinna) –Vad har hänt? Vad ska göras? Tord/Bengt.
  Beskrivning: Tord har undersökt inköp av plexiglas o d. För dyrt. Nytt förslag att inköpa skåp från IKEA, björk. Pris 3 295 kr frakt tillkommer. Beslut: förslaget godkänns.
 12. 12.  Behov av investeringar/inköp. Har vi något som behöver fixas?
  Rullgardinerna måste fixas. Diskuterades fram och tillbaka om vi ska köpa nya eller om det går att rusta de befintliga. Beslut: att Mats-Åke m fl kommer med förslag.
 13. Program för 2012. Programgruppen har inte haft möte så vi får ägna en stund till program. Se förslag på baksidan – dessa bygger på tidigare diskussioner.
  -Vem/vilka förbereder Valborgsmässoaftonen?
  -Bygdegårdsföreningens medverka vid ev Midsommarfirande på Färsna gård?
  Beslut: Se bilaga
 14. 14.   By-Caféer våren 2012? Antal ggr? Första träff? /Margareta N.
  Margareta N föredrar: 10 gånger planeras våren/sommaren 2012 och 10 på hösten. Till verksamheten har Margareta egen kassa för inköp m m. Redovisas till föreningen i när första halvåret är passerat. Första Tisdagsträff 6 mars kl 13.
 15. 15.  Vinterns snöplogning. Rapport: Bengt E
  Rapport: läget är under kontroll. Vi hjälps åt med snöskottning. Lars Andersson anlitas om det blir mycket snö.
 16. 16.  Medlemsblad till medlemmar. Måste ut till medlemmar under februari. /Bengt E
  Bengt E informerade om att medlemsbladets utformning är påbörjad. Trycks i slutet av febr för omedelbar distribution. Vi hjälps åt att plocka i kuvert. Ansvar: Bengt E
 17. 17.  Planera teaterresa för styrelse och medlemmar? Margit och Tord informerar.
  Bakgrund: Tord och Margit har i uppdrag att komma med förslag. Flera trevliga förslag lades fram. Vi enades om att det inte får bli alltför dyrt. Beslut: att Tord och Margit fortsätter undersöka och själva fatta beslut i samråd med ordföranden.
 18. 18.   Årsmöte sönd 11 mars 2012 kl 14. Se baksida.
  - förslag till budget diskuteras (finns vid årsmötet)
  Utkast nr 1 till Budget 2012 förelades mötet.
  Beslut att godkänna förslaget samt uppdrag till ordföranden att komma med förslag över hyressättningen. Omslutning 103 700 kr. Bilaga.

  - valberedningens ansvarsområde
  Valberedningen har inte fått några meddelanden om att man vill lämna styrelsen.
 19. Övriga frågor
  Inga övriga frågor anmäldes.
 20. Förslag till dag för nästa styrelsemöte. 
  -Mötet enades om att den styrelse som väljs på årsmötet bestämmer datum för möten.
 21.  Avslutning
  Ordförande tackar de närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte.

Estuna den 15 februari 2012

 

Karl-Ove Öhman, justerare        Bengt Ericsson, ordförande och sekr.

 

 

Baksida vid styrelsemöte den 16 januari 2012.                                      Bilaga

 • Punkt 13 Program

Följande kan vara något vi orkar genomföra under vintern/våren 2012:

 

Händelse

Ansvarig

anteckningar

 1.  

8-10 st ByCaféer, Tisdagsträffar - första 6 mars

Margareta Nyström

Deltagare erlägger avgift - självkostnad

 1.  

Småkakornas tid

utgår

UTGÅR. Genomförs ej.

 1.  

Tårtornas dag

utgår

UTGÅR. Genomförs ej.

 1.  

Bild- och filmvisningsträffar, 3 gånger under våren

Bengt Ericsson

Beslut: söndagar bäst

 1.  

30 april Valborgsmässokväll; vilka är beredda att jobba? Vårtalare? Yngve Erkstam tillfårgas

Styrelsen. Alla hjälps åt.

Brasan är klar. Norrtälje Manskör är vidtalad och kommer. Pris ej över 2000 kr. (Mitt förslag 1 500 + mackor)

 1.  

Roslagsdialekten – andra gången

Bengt E

Intresset är stort. En söndag kl 14.

 1.  

Kartor över bygden - I samråd med Arne Ericsson, Malsta och Mats Sigvardsson

Bengt E

Intresset är stort. En söndag kl 14.

 1.  

Midsommar vid Färsna

Styrelsen. De som har möjlighet hjälper till.

De som kan ställa upp gör det. Vi kan sälja lotter. Sälja kaffe. Ha chokladhjul. Och vi får behålla allt vi säljer för oss själva. Vi får också del av entréavgifter. För vår del kan det uppgå till både 5 000 kr och mer. Men då måste vi jobba, förståss.

 1.  

Utställning mattor och bordslöpare samt keramik

Styrelsen (Bengt E m fl)

Lörd 24 mars kl 12-16. Britta Hansson och Malin Larsson (Malva) ställer ut.

Punkt 18, Inför årsmötet:

a)      Vid årsmötet i mars måste vi presentera en balanserad budget för år 2012. Vid styrelsemötet 16 januari förelåg ett utkast till budget, vilket godkändes

b)      Valberedningens uppgift är att kolla vilka som vill sitta kvar i styrelsen och vilka som ev vill avgå. Finns det folk som vill hoppa in i styrelsen är de välkomna. Vi behöver absolut en sekreterare.

c)      Årsmötet utser ordförande. Övriga roller utses av styrelsen vid konstituerande möte efter årsmötet. Men det är bra om valberedningen har snackat med personerna.
VALBEREDNING;

Mats-Åke Eriksson

Sara Edberg

Hans Ericsson

Bengt Ericsson sammankallande /slut