Sammanträde med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening

Närvarande   ordinarie       Bengt Ericsson, ordf

                                           Mats-Åke Eriksson

                                           Anne Thrap-Olsen, sekr

                                           Karl-Ove Öhman

                      ersättare        Britt Larsson

                                           Margit Mattsson

                                           Mats Sigvardsson

                      övriga           Rune Larsson, Husgruppen

 

Förhinder      ordinarie       Anna-Karin Alfredsson

                                           Sara Edberg

                                           Pamela Nyström

                                           Ulrika Sandqvist

                                           Britt-Marie Åhman

                      ersättare        Eva Fornstedt Staflin

                                           Åke Nordberg

                                           Per Zethelius

                      övriga           Margareta Nyström, Bycaféet

 

Avliden          ersättare        Hans Ericsson

Delges                                Styrelsen jämte ersättare

                                           Rune Larsson, Husgruppen

                                           Margareta Nyström, Bycaféet

                                           samt övriga intresserade via föreningens hemsida

Tid                                     2017-11-29 kl 19.00 – 20-30

Plats                                   Estuna Bygdegård

 

 • 1 Sammanträdet öppnas

                                           Ordföranden öppnade sammanträdet.

 

 • 2 Val av sekreterare

                                           Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

 • 3 Justering

 

                                         Mats-Åke Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 • 4                  Dagordning

                                           Till punkten 10, Övriga frågor, anmäldes

                                           - Eventuellt behov av dataprojektor

                                           - Höjning av toalettstol för hcp-anpassning

                                           - Modernisering av köket

                                           Därefter godkändes utsänd dagordning.

 

 • 5 Föregående protokoll

                                           Styrelseprotokoll 4-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 6 Ekonomi
 1. a) Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2017-11-29 till 168 948,37 kr
 2. b) Från Roslagens Sparbanks stiftelse har föreningen erhållit 10 000 kr till arvoden i samband med bycaféer
 3. c) I början av december kommer besked från Norrtälje kommun rörande eventuellt investeringsbidrag.
 4. d) Estuna Lottakår har skänkt föreningen 20 000 kr från överskott av fastighetsförsäljning. Kvittens på mottagande samt tackbrev skickas till lottakårens ordförande.
 5. e) I samband med Hans Ericssons begravning har det enligt de efterlevandes önskemål skickats minnesgåvor till Bygdegårdsföreningen, vilka hittills uppgår till sammanlagt ca 7 000 kr. Från föreningen blommor till Hans Ericssons bår.
 • 7 Uthyrningsläget

                                           Uthyrningsläget normalt för årstiden

                                           Antalet medlemmar ligger stabilt på ca 160 st. 

 

 • 8 Arbetsgrupper
 1. a) Husgruppen

                                                  Målning utomhus

                                                  Britt Larsson ombesörjer att förfrågan avseende utvändig målning av fönster och dörrar skickas till Gunnar Wieslander (samma som rödmål-ningen).

                                                  Fiber

                                                  Lars Wennebring bjuds in till ett möte med styrelsen kl 16.30 den 7 december i bygdegården för att informera om vilka möjligheter som finns med den nya fiberanslutningen.

                                                  Router måste anskaffas

                                                  Föreslogs att föreningens telefonabonnemang ändras från trådbundet till IP-telefoni.

                                                  Värdering / försäljning av kvarvarande tavlor från sommarens loppis

                                                  Ännu ej åtgärdat

                                                  Bygdegårdsmöte i Länna

                                                  Deltagare vid mötet den 20 november var styrelserepresentanter från flera bygdegårdsföreningar i Stockholms län. Från Estuna deltog Bengt Ericsson och Mats-Åke Eriksson. Bland annat informerades om

                                                  - försäkringar – erhållen information jämförs med nuvarande försäkring

                                                  - skadedjursförsäkring hos Anticimex

                                                  - vattenlås (annan typ än tidigare i styrelsen diskuterad)

                                                  - inbrottslarm – beslutades att inte byta befintligt larm

                                                  - brandlarm – beslutades sätta upp brandlarm även i köket samt brand-  släckare i uthuset. Ombesörjs av Karl-Ove Öhman.

                                                  - underhållsplan – utarbetas under våren 2018

 

                                                  Nyckelskåp vid uthyrning

                                                  Kodas och börjar användas i december. Koden, som bestäms av Britt Larsson, behöver ej bytas mellan varje uthyrning.

 

 1. b) Innegruppen

 

                                                  Inga frågor förelåg.

 


 

 • 9 Genomförda aktiviteter

 

 1. a) Höstfest för styrelsen m fl

                                                  Oktoberfesten på Kapellet den 30 september blev en mycket lyckad tillställning med ett 20-tal deltagare.

 

 1. b) Kulturhelgen

                                                  Arrangemanget lockade färre besökare än väntat, men kommer tack vare bidrag från Roslagens Sparbank samt Bygdegårdarnas Riksförbund inte att gå med förlust. Tre tavlor målade av konstnären Nisse Lindwall (1909 - 1986) överlämnades som gåva till föreningen.

 

 • 10 Program 2017 och 2018

 

 1. a) Michael Blum

                                                  Bengt Ericsson förhandlar vidare om ett eventuellt engagemang.

 

 1. b) Valborgsmässoafton 2018

                                                  Tomas Sving med kör är bokade. Återstår att engagera en talare.

 

 1. c) Loppis 2018

                                                  Beslut fattas närmare sommaren.

 

 1. d) Årsmöte 2018

                                                  Beslutades att årsmötet äger rum söndagen den 18 mars kl 16.00

                                                  Styrelsen uppmanades att till ordföranden snarast inkomma med förslag till nya ledamöter att ersätta Hans Ericsson, avliden, samt Anna‑Karin Alfredsson och Margit Mattsson, som båda avböjt omval.

 

 • 11 Övriga frågor

 

 1. a) Handikappanpassning av toalettstol

                                                  Mats Sigvardsson skänker en förhöjningstillsats om den passar.

 

 1. b) Dataprojektor och platt-TV

                                                  Bengt Ericsson undersöker kostnadsnivån innan beslut om inköp.

 

 1. c) Modernisering av köksinredning

                                                  Primärt är det arbetsbänkarnas höjd som behöver ökas. För övrigt fungerar inredningen bra och är tillräcklig för föreningens behov. Mats Sigvardsson undersöker kostnaden för att nya köksbänkar och underskåp inklusive installation.

 

 • 12 Nästa ordinarie sammanträde

 

                                           Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 7 februari kl 18.30 i Bygdegården 

 

 • 13 Avslutning

                                           Ordföranden avslutade sammanträdet.

                                           Norra Nånö den 14 december 2017

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT.

                                           Anne Thrap-Olsen

                                           Justeras

 

                                           Bengt Ericsson                                         Mats-Åke Eriksson