Sammanträde 20 sept 2017 med styrelsen Estuna Bygdegårdsförening

Närvarande ordinarie Anna-Karin Alfredsson
Bengt Ericsson, ordf
Mats-Åke Eriksson
Anne Thrap-Olsen, sekr
Karl-Ove Öhman

ersättare Britt Larsson
Margit Mattsson
Åke Nordberg
Mats Sigvardsson
Per Zethelius

Förhinder ordinarie Sara Edberg
Pamela Nyström
Ulrika Sandqvist
Britt-Marie Åhman

ersättare Hans Ericsson
Eva Fornstedt Staflin

Förh övriga Rune Larsson, Husgruppen
Margareta Nyström, Bycaféet

 

Delges Styrelsen jämte ersättare och adjungerade
Rune Larsson, Husgruppen
Margareta Nyström, Innegruppen
samt övriga intresserade via föreningens hemsida

Tid 2017-09-20 kl 19.30 – 20.50

Plats Enbäcksvägen 10 A, Norrtälje


§ 1 Sammanträdet öppnas

Efter trevlig samvaro ackompanjerad av synnerligen välsmakande förtäring förberedd av Margit Mattsson öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare

Anne Thrap-Olsen utsågs till sekreterare för mötet.

§ 3 Justering

Anna-Karin Alfredsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 3-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

a) Saldot på föreningens bankkonto uppgår per 2017-09-20 till 185 860,77 kr

b) Ansökan om kommunalt föreningsbidrag inlämnad.

c) Ansökan om programbidrag till kulturhelgen inlämnad till kommunen.

d) Ansökan om bidrag till underhållning i samband med bycaféerna inlämnad till Sparbanken.

§ 7 Uthyrningsläget

Uthyrningsläget något sämre än vid samma tid förra året. Det finns några förfrågningar som förhoppningsvis leder till ytterligare några uthyrningar.

§ 8 Arbetsgrupper

a) Husgruppen

Målning utomhus
Utförd målning av väggar och foder godkänd, varför erhållen faktura kommer att betalas. Även fönsterkarmar och dörrar är i behov av målning men beslut om vem som skall utföra arbetet skjuts upp till nästa år.

Fiber
Norrtälje Energi kommer att debitera 23 000 kr för grävning fram till tomtgräns, nödvändig utrustning i huset samt uppkoppling på fibernätet. Lasse Andersson kommer inom kort att gräva ner kabeln från tomtgräns fram till huset.

Värdering / försäljning av tavlor
Tavlan målad av Erik Jerken-är fortfarande osåld, men ansträngningarna fortsätter.

b) Innegruppen

Inga frågor förelåg.


§ 9 Investeringar

a) Skylt vid 76:an
Skylten är rengjord av Britt Larsson och Karl-Ove Öhman.

§ 10 Program 2017

a) Kulturhelg
Årets kulturhelg är planerad till den 11 och 12 november och förberedelserna löper enligt plan.

b) Michael Blum
Erbjuder underhållning med musik från KnäppUpp-revyer mot ett arvode på 2 000 kr.. Bengt Ericsson kontaktar Michael Blum för att undersöka möjligheterna under kommande höst/vinter. Entréavgift föreslås till 100 kr för att finansiera arvodet.

c) Bygdebok om Estuna
Bengt Ericsson deltog i informationsmötet på biblioteket den 14 septem-ber. Föreningen har mottagit resp fått låna många foton så det finns ett bra underlag att gå vidare med. En arbetsgrupp bildas snarast.

§ 11 Program 2018

a) Valborgsmässoafton
Tomas Sving tillfrågas om att spela även nästa år och en lämplig talare bör engageras.

b) Loppis
Eventuellt beslut om loppis även nästa år skjuts på framtiden.

§ 12 Höstfest för styrelsen m fl

Beslutades boka bord på Kapellet antingen 29 eller 30 september, då man anordnar Oktoberfest i tysk stil. Margit Mattsson inventerar intresset och medföljande erbjuds deltagande mot full betalning. För övriga deltagare betalar föreningen 300 kr per person.

§ 13 Övriga frågor

a) Bygdegårdens piano är i stort behov av stämning och allmän översyn. Beslutades att Per Zethelius kontaktar och bokar lämplig pianostämmare.

b) Service av värmepump bör göras inom tre år efter installation för att garantin skall fortsätta gälla. Anna Karin Alfredsson undersöker när den installerades och bokar vid behov servicebesök.

c) Åke Nordberg bjöd in alla intresserade till vernissage den 29 och 30 september på Galleri Gillet.


§ 14 Nästa ordinarie sammanträde

Ordföranden framförde sitt och övriga styrelsens tack samt applåder till Margit Mattsson för kvällens arrangemang.

Nästa sammanträde kommer att avhållas någon gång före nästa årsmöte och datum för detta meddelas senare.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet


Norra Nånö den 6 oktober 2017


Anne Thrap-Olsen


Justeras


Bengt Ericsson Anna-Karin Alfredsson