DAGBOK

Sidan har upphört.

 

Om du vill framföra något till oss i föreningen använder du "KONTAKTA OSS".

Styrelsemöte den 23 april

2008-04-25

Protokoll fört vid sammanträde med Estuna Bygdegårdsförening

Styrelsemöte den 23 april 2008 kl 19.00 - ca 21.40LEDAMÖTER (N=närvarande F=frånvarande)

Ordinarie

Ersättare Repr från arbetsgrupper Noteringar

Anders Broberg

F

Britten Björklund

N

Rune Larsson

F

sjuk

Bengt Ericsson

N

Margit Mattson

N

Bengt Ericson

N

Vingelebacke

Mats-Åke Eriksson

N

Mats Sigvardsson

F

Dick Carlson

F

Kallad – ej närvarande

Sara Edberg

N

Nils Strömbom

N

     

Hans Ericsson

F

Per Zethelius

N

     

Pamela Nyström

N

Karl-Ove Öhman

F

     

Eva Fornstedt Staflin

N

Vakant

-

     
 Mötets punkter                                              1.      Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna.

2.      Val av sekreterare och justeringsperson
Bengt E, Nånö, valdes att föra noteringar samt Mats-Åke Eriksson att justera dagens protokoll.

3.      Godkännande av dagordning, anmäl ev övrig fråga pkt 15.
Beslut: Dagordningen godkändes och ett antal övriga frågor anmäldes

4.      Återblick till årsmötet den 20 febr + föreg. styrelsemöte 12 mars
Protokoll från årsmötet och föreg styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

5.      Två viktiga funktioner: kassör och ansvarig för medlemsregister.
Dessa båda funktioner har ännu ingen ansvarig. Meddelades att Nils Strömbom sköter uppdragen i samråd med ordf och revisor.

6.      Ekonomi, fonder och lån, diskussion
Kassören Nils S redogjorde för den ekonomiska ställningen. På föreningens konton finns per denna dag 61 687 kr.  Tidigare beslut är verkställt nämligen att försälja de två fonderna som föreningen haft sedan början av 90-talet. Dessa inbringade 31 509 kr. Beloppet tillsammans med ytterligare 18 401 kr från
Transaktionskonto 8242-0,3 529 145-9 (tillsammans 50 000 kr) har använts till extra amortering på lånet.  Efter åtgärden uppgår kvarvarande låneskuld till 18 645 kr. BESLUT: att godkänna åtgärden.

7.      Arbetsgrupper, bemanning, ansvar, befogenheter och ev fasta arbetsdagar
Arbetsgrupperna har kommit igång bra och mer och mer arbete planeras. Efter diskussion beslöts att inte sätta ut några bestämda arbetsdagar. På förslag från Margit M blev det enighet om att ha en större arbetsdag med ”storstädning” i höst. Margit M kommer med förslag. BESLUT: att godkänna förslaget.

8.      Uthyrning, priser
BESLUT: att godkänna det av arbetsgruppen framlagda förslaget (bilaga till detta protokoll); med följande justering på förslag av Britten B, att förtydliga uppgiften att medlemmar har rabatt på hyrpriset.

9.      Hörselslingan, högtalare m m (info)
Informerades om att det finns högtalare och hörselslinga i lokalen. Slingans funktion ska kontrolleras någon gång varje halvår. BESLUT: att Nils Strömbom och Eva Fornstedt S tillsammans med Bengt E utför denna kontrollåtgärd.

10.   Nyckelförteckning, vem/vilka ska ha nycklar? Behövs kodlås?
BESLUT: att inte förse Bygdegården med kodlås, samt att utdela nycklar till de i styrelsen som önskar vara innehavare av nycklar. En förteckning upprättas av Nils S och Bengt E.

11.    Programverksamhet 2008
Förslag till programverksamheten diskuterades och det av ordförande lade fram ett förslag vilket bygger på den idébank som presenterades för årsmötet. Efter justering bestämdes att offentliggöra förslaget – bilaga till detta protokoll. BESLUT: att godkänna åtgärden.

12.    Hur annonsera inför olika händelser, programpunkter?
Ordförande hade fått ett uppdrag att kontakt Norrtelje Tidning annonsavdelningen för att vi ska ha enhetliga annonser. Kontaktperson Anders Olson på NT. Där finns tre annonsstorlekar som ansvarig kan avropa, liten (1 365kr), mellan (1 820 kr) stor (3 640 kr) annons.  BESLUT: att vara mycket försiktiga med denna typ av annonser. FöreningsNytt och På gång ska användas + vår nya, hemsida vars adress ska spridas på alla sätt; bl a på skylten vid stora vägen (76) vid Flemmingsberg.

13.    Hemsida
Ordförande presenterade namnförslaget estunabygdegard.se vilket godkändes. Var och en uppmanas ta en titt på de provsidor som finns upprättade. Om ledamöterna tycker sidornas utformning är OK ska de färdigställas med uppdaterade siffror. BESLUT: att godkänna förslag och om sidorna godkänns betala ca 600 kr till webb-hotellet i årlig hyra, d v s 12 mån från 4 maj.

14.    Medlemsinfo till medlemmar / alla hushåll?
Vid olika tillfällen har diskuterats att ge ut ett medlemsblad att sända till alla boende i Estuna socken (postnummer 76173) samt till alla övriga boende utanför postnummerområdet. Vid mötet visades ett förslag till medlemsblad vilket godkändes. Namn: Vår bygd – där namnet Estuna ska synas tydligare. Offert från Posten uppgår till 1 100 kr.  BESLUT: att godkänna förslaget samt att på försök ge ut två medlemsblad per år. Kostnad för tryck och porto uppskattas till ca 2 500 kr/gång.

15.    Övriga frågor
Följande övriga frågor anmäldes
a) Ordförande Bengt Ericsson anmäler behov av inköpskort för småutgifter. Roslagens Sparbank /Visa. Nils Strömbom har redan ett kort. BESLUT: att godkänna förslaget.
b) Revisorsfrågan. Jävsituationen - ordföranden Bengt E och med hustrun Christina som revisor måste ändras. Den omständigheten diskuterades redan vid årsmötet i februari. Eftersom vi inte lyckats med att skaffa någon revisor. Nu finns förslag till ny revisor som presenterades för styrelsen. Samtidigt entledigar vi Christina Ericsson från uppdraget som revisor. BESLUT: att entlediga Christina Ericsson samt att välja Titti  Eriksson Brundin, (531214-8926) Söder-Nånö 314 B, 761 73 Norrtälje till ny revisor.
c) Nils Strömbom meddelade att Vägföreningen, dit Bygdegården tillhör, har årsmöte i början av maj. Frågan gäller vem som ska representera Bygdegården vid detta möte. BESLUT: att utse Nils Strömbom och Pamela att vid mötet bevaka Bygdegårdens frågor.

16.    Nästa möte och antal möten
Redan tidigare har beslutat om att hålla så få styrelsemöten som möjligt och att arbetsgrupperna får jobba självständigt och under eget ansvar. I den mån arbetsgrupperna behöver hjälp och stöd (även i fråga om pengar) måste det löses snabbt och enkelt vilket kan ske via kontakt med ordförande + ytterligare någon i styrelsen. Antagen budget ska vara riktmärke men eftersom vi fr o m detta år arbetar på litet annorlunda sätt måste ett flexibelt förhållningssätt råda. BESLUT: att ordförande kallar till nästa styrelsemöte som bör ligga i september och möte 2 i höst läggs i november. Följande datum föreslås; onsd 10 sept samt onsd 19 nov. Tid och plats meddelas i kallelsen.

17.    Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett givande sammanträde och särskilt Margit som bakat goda kakor till kaffet.
Estuna som ovan Bengt Ericsson, ordförande och sekreterare                 Mats-Åke Eriksson, justeringsperson

Följande bilagor:1.      Prislista vid uthyrning2.      Programförslag 2008 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)